Skatt når du har overtatt et dødsbo

Når du har overtatt et dødsbo, er det en del du må gjøre for å ivareta ditt ansvar. Etter hvert skal du også avslutte dødsboet.

Her hjelper vi deg med å få oversikt over hva du må gjøre.

Tips! Les gjennom alle punktene. Rekkefølgen på det du skal gjøre kan variere ut fra når på året dødsfallet skjedde.

Dette skjer – steg for steg

Ektefellen blir registrert som kontaktperson når dødsfallet blir registrert i Folkeregisteret. Når skifteform er valgt blir den som er oppført som mottaker av skifteattesten registrert som kontaktperson for dødsboet.

Kontaktpersonen får tilgang til avdødes skattedokumenter på Min side. Når  skattemeldingen og skatteoppgjøret er klart, sender vi de på papir til kontaktpersonen.

Dere kan endre kontaktperson for dødsboet
Hvis dere skal endre kontaktperson for dødsboet, må den som skal være kontaktperson sende en skriftlig henvendelse om dette til Folkeregisteret. Det må legges ved kopi av skifteattest, og fullmakt og kopi av legitimasjon fra alle arvingene. Legitimasjonen må vise både signatur, fødselsdato, navn og bilde.

I slutten av mars blir en leseversjon av skattemeldingen tilgjengelig for kontaktpersonen for dødsboet. Vi sender også skattemeldingen per post til kontaktpersonen.

Logg inn:
Åpne skattemeldingen til avdøde

I dødsåret lager vi en skattemelding for avdøde. Der beregner vi skatten både for den avdøde og for dødsboet.

 • Hvis dødsboet ikke blir avsluttet året avdøde dør, må du levere en egen skattemelding for dødsboet hvert år fram til du avslutter det.

Når du har fått skattemeldingen for dødsåret, bør du

 • gå gjennom opplysningene og sjekke at de stemmer med dokumentasjonen du har mottatt fra arbeidsgiver, banker og liknende
 • endre og levere skattemeldingen på papir, hvis du oppdager feil eller mangler
 • sjekke at kontonummeret for utbetaling av skattepengene er riktig (Slik endrer du kontonummer)

Du trenger ikke å levere skattemeldingen hvis den avdøde har fått en skattemelding for lønnstakere og pensjonister, og opplysningene stemmer.

Hvis du skal gjøre endringer i skattemeldingen til avdøde, sender du den per post til oss:

Skatteetaten
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo

Hvis du ikke har mottatt skattemeldingen for den avdøde innen 15. april, må du sende oss en henvendelse.

Du kan søke om utsatt leveringsfrist via vårt kontaktskjema.

Hvis den avdøde har mottatt skattemelding for næringsdrivende, må du fylle ut skattemeldingen og næringsoppgaven med de opplysningene som mangler. Du må levere skattemeldingen selv om det ikke var aktivitet eller inntekt fra næringen.

Før dødsboet kan avsluttes må vi beregne hva skatten blir. Hvis dere er flere arvinger, kan det være fint å få avsluttet dødsboet så raskt som mulig. Da kan dere be om en forhåndsfastsetting av dødsboet.

Forhåndsfastsetting betyr at dere kan sende inn skattemeldingen så snart eiendeler og formue er fordelt til arvingene. Dere trenger ikke vente til den ordinære skattemeldingen blir produsert i mars måned. Etter at vi har behandlet skattemeldingen vil dere få et skatteoppgjør, og eventuelt skatt til gode vil bli utbetalt.
Slik ber dere om forhåndsfastsetting

Hvis dere ønsker en forhåndsfastsetting, må dere selv hente inn informasjon om avdødes inntekt og fradrag fra banker og eventuelle arbeidsgivere/pensjonsutbetalere.

Dere må fylle inn informasjonen i skattemelding for forhåndsfastsetting. Vi har ikke en forhåndsutfylt skattemelding som vi kan sende til deg.

Dere må legge ved

 • skifteattest
 • fullmakt fra alle som står oppført som ansvarlig for dødsboet i skifteattesten

Dere må beregne og dokumentere eventuelle gevinster/tap ved salg av verdipapirer eller eiendom, i form av transaksjonskvitteringer, kontrakter, oppgjørsoppstilling osv.

Dere kan sende skattemelding for forhåndsfastsetting som vedlegg i kontaktskjemaet.

Hvem kan ikke be om forhåndsfastsetting? 

En ektefelle eller samboer som sitter i uskiftet bo, kan ikke be om forhåndsfastsetting. Det kan heller ikke en arving som overtar dødsboet alene. 

Personen dør i februar 2024

Skattemelding for året før dødsåret: 
Kontaktpersonen får tilgang til den avdødes skattedokumenter på Min side. Vi sender også skattemeldingen for avdøde per post i mars/april. Kontaktpersonen må sjekke skattemeldingen, og levere den hvis det er endringer. Leveringsfristen er 30. april.
Hvis avdøde var næringsdrivende må kontaktpersonen levere skattemeldingen selv om det ikke er endringer. Leveringsfristen for næringsdrivende er 31. mai.

Skattemeldingen for dødsåret:
Kontaktpersonen for dødsboet kan velge å levere en skattemelding for 2024 med en gang hvis dødsboet skal avsluttes, i stedet for å måtte vente helt til mars 2025. Da må alle kontoer være avsluttet før utløpet av 2024. Eiendommer og eiendeler må være overført til nye eiere, og aksjer må være solgt eller overført til arvinger.

Personen dør i oktober 2024

Skattemelding for året før dødsåret:
Skattemeldingen til avdøde er allerede levert.

Skattemeldingen for dødsåret:
Kontaktpersonen for dødsboet kan velge å levere en skattemelding for 2024 med en gang i stedet for å måtte vente helt til mars 2025. Da må alle kontoer være avsluttet før utløpet av 2024. Eiendommer og eiendeler må være overført til nye eiere, og aksjer må være solgt eller overført til arvinger.

Skattemeldingen for året etter dødsåret:
Hvis dødsboet ikke er gjort opp før 31. desember 2024, kan kontaktpersonen be om forhåndsfastsetting for 2025 i stedet for å vente til mars 2026.

For å avslutte dødsboet må den avdødes eiendeler overføres til arvingene eller nye eiere.

Bolig og eiendommer 

Hvis overdragelsen av eiendom tinglyses, vil eiendommen være forhåndsutfylt i neste års skattemelding. Hvis den ikke tinglyses, må du sende oss dokumentasjon på det nye eierforholdet.

Det er vanlig at eiendomsoverdragelser tinglyses over på rettmessig eier. 

Ein ektefelle som sit i uskifta bu, må overføre avdøde sin eigardel av felles heim, fritidsbustad eller annan type eigedom til seg sjølv. Det same må ein einearving gjere.

Du finn mer informasjon om tinglysing hos Statens kartverk.

Når eigedommen blir tinglyst, vil eigedommen vere førehandsutfylt i skattemeldinga for neste år hos den nye eigaren. Du treng derfor ikke å sende informasjon til Skatteetaten i tillegg.

Hvis du ikke tinglyser eiendommen, må du sende oss dokumentasjon på det nye eierforholdet slik at vi får oppdatert skattemeldingen. 

Dokumentasjonen må være datert og undertegnet av ny eier og arvinger, vise hvilken eiendommer som er overførte og hvem som er den nye eieren.

Du kan sende inn dokumentasjonen så snart salget eller overdragelsen er gjennomført. Du kan også endre dette i skattemeldingen og legge ved dokumentasjon.

Du kan sende dokumentasjonen som vedlegg i kontaktskjemaet.

Du kan også sende inn per post:
Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 Oslo

Når et dødsbo selger en eiendom, er salget alltid skattepliktig.

Dødsboet kan kreve fradrag hvis det blir et tap ved salget. Kontaktpersonen skal oppgi gevinsten eller tapet i skattemeldingen for dødsboet.

Hvis skatteoppgjøret for dødsboet viser et underskudd, vil arvingene ha fradragsrett for sin andel av dette underskuddet. Arvingene får fradraget året etter skatteoppgjøret for dødsboet. Hvis salg av eiendom skjer fra dødsboet, skal du som er arving ikke føre opp gevinsten eller tapet i skattemeldingen din.

Hvis du er enearving eller overtar et uskiftet bo, oppstår det ikke et dødsbo. Da arvet du eiendommen på det tidspunktet dødsfallet inntraff, noe som gjør deg til selgeren av eiendommen.

Les mer om skatt når du skal selge bolig eller annen eiendom.

Bil og kjøretøy

Du må registrere bil eller annet kjøretøy over på ny eier. Ektefelle og barn trenger ikke betale omregistreringsavgift ved arv. Andre arvinger må betale omregistreringsavgift.

På Statens vegvesen sine nettsider kan du lese om salg av kjøretøy etter dødsfall.

Aksjer og fond

Aksjer og fond må enten selges eller overføres til arvingene.  

I Min skatt for avdøde, under mine skattedokumenter, kan kontaktpersonen for dødsboet se skatteoppgjøret når det er klart.
Vi sender også skatteoppgjøret til den som er registrert som kontaktperson for dødsboet.
Skatteoppgjøret vil tidligst være klart i juni og senest 30. november.

Hvis du som kontaktperson ikke har mottatt skatteoppgjøret for avdøde før 1. desember, kan du bestille en kopi.

Bestill digitalt ved å bruke kontaktskjemaet vårt

Du kan også bestille per post. Send henvendelsen til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Betale restskatt

Hvis den avdøde eller dødsboet har fått restskatt, sender vi faktura til kontaktpersonen for dødsboet. Kontaktpersonen finner også betalingsinformasjon på skatteoppgjøret til den avdøde og dødsboet.

Restskatten må betales innen fristen. Du og de andre som har overtatt dødsboet er ansvarlige for å betale en eventuell restskatt.

Endre kontonummer

Du som er ansvarlig for dødsboet, kan selv registrere hvilken konto et eventuelt tilgodebeløp skal betales ut til. På Min skatt for avdøde eller dødsboet kan du se hvilket kontonummer vi vil betale ut pengene til. Hvis det ikke er registrert et kontonummer, og skattemeldingen viser penger til gode, må du registrere et kontonummer.

Ved privat skifte

Hvis det er bare en arving

 • skifteattest

Hvis det er flere arvinger som har overtatt boet

 • skifteattest
 • fullmakt fra de andre arvingene
 • kopi av legitimasjonen til arvingene. Legitimasjonen må vise både signatur, fødselsdato, navn og bilde.

Uskiftet bo

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon.

Du kan også endre kontonummer per post. I tillegg til nødvendig dokumentasjon, må du signere henvendelsen og legge med kopi av egen legitimasjon.

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Saksbehandlingstid for endring av kontonummer.

 

Noe er feil i skatteoppgjøret

Hvis du oppdager noe som er feil i skatteoppgjøret, må du

 • sende inn skattemeldingen på nytt
 • betale restskatten innen fristen

Hvis du ikke har skattemeldingen på papir, kan du skrive den ut under mine skattedokumenter, eller du kan bestille en kopi.

Etter at du har levert skattemeldingen, vil du få et nytt skatteoppgjør.

Har du ikke bedt om forhåndsfastsetting for den avdøde, vil du motta en forhåndsutfylt skattemelding året etter dødsfallet.

Hvis alle eiendeler er overført til arvingene, og kontoer i bank er avsluttet før årsskiftet, vil dette være den siste skattemeldingen for avdøde som du mottar.

Er det fremdeles noen eiendeler igjen, for eksempel eiendom eller kjøretøy, vil du fortsette å motta skattemeldinger til eiendelene er overført til nye eiere. Har du ikke mottatt en skattemelding, må du bruke skjemaet skattemelding for personer som ikke har mottatt en forhåndsutfyllt skattemelding, RF-1281, eller kontakte oss. 

Spesielt for deg som

Hvis du mottar faktura på forskuddsskatt for den avdøde, må den betales. Inne på "Min skatt" kan du som er registrert som kontaktperson se avdødes skattekort.

Hvis det er forskuddsskatt, og forskuddsskatten er feil, må du endre skattekortet for avdøde. Det gjør du ved å fylle ut skjema for endring av skattekort/forskuddsskatt (RF-1102) på papir.

Skjemaet sender du til oss som vedlegg til kontaktskjemaet.

Du kan også sende inn per post:

Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 Oslo