Data fra Folkeregisteret

Finne og vurdere data

Det finnes ulike rettighetspakker du kan søke tilgang til. Hvilke data du får tilgang til avgjøres av hvilken type virksomhet du er en del. Dette er lovregulert.

Finn rettighetspakke

Når du søker tilgang til Folkeregisteret, blir du spurt om hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må derfor finne din rettighetspakke før du søker. Tilgang til folkeregisterdata er regulert i lov om folkeregister.

Hvis du vet hvilken rettighetspakke du skal søke om, kan du gå videre til neste steg.

Hvis du er usikker på hvilken rettighetspakke du skal søke om, kan du svare på spørsmålene under for å få hjelp til å finne riktig rettighetspakke.

Ulike rettighetspakker

Virksomheter med hjemmel i egen lov kan få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret.

Med hjemmel i egen lov forstås hjemmel i egen særlovgivning som gir virksomheten rett til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Eksempel
Vegtrafikkloven § 43c gir Statens vegvesen rett til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret, uten hinder av taushetsplikt, når dette er nødvendig for å oppfylle deres plikter etter loven.

Virksomhetens hjemmel for taushetsbelagte opplysninger setter rammer for opplysninger som kan uthentes og hva de kan brukes til.

Dette kan dere få tilgang til

Ikke-taushetsbelagte opplysninger:

 • Fødselsnummer
 • D-nummer
 • Fullt navn, inkludert historikk
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Grunnlaget for registrert identitet
 • Adresse og flyttedato for nåværende adresser (ikke adresser gradert etter Beskyttelsesinstruksen)
 • Tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • Vergemål (verges navn)
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsdato
 • Registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)
 • Kontaktopplysninger for dødsbo*

Taushetsbelagte opplysninger:

 • Foreldre
 • Ektefelle/registrert partner
 • Barn
 • Foreldreansvar
 • Familienummer
 • Tilknytning til Sametingets valgmanntall
 • Samisk språk
 • Oppholdsstatus
 • Utenlandsk identifikasjonsnummer
 • Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
 • Registreringsstatus, midlertidig (d-nummer), forsvunnet, fødselsregistrert og ikke bosatt
 • Falsk identitet

*Kontaktopplysninger for dødsbo er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Andre rettighetspakker dere får

Offentlig virksomhet får i tillegg tildelt rettighetspakken "offentlig og privat virksomhet uten hjemmel".

Private virksomheter får i tillegg tildelt rettighetspakken "privat virksomhet", samt eventuelt også "offentlig og privat virksomhet uten hjemmel" dersom de utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige.

Rettighetspakkene kan benyttes for de deler av virksomheten hvor hjemmelsgrunnlaget ikke strekker til.

 

Offentlige virksomheter uten hjemmel til taushetsbelagte opplysninger, kan få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret uten krav om entydig søk.

Virksomheten kan motta og bruke folkeregisteropplysninger for utførelse av offentlig myndighetsoppgaver eller annen offentlig virksomhet.

Dette kan dere få tilgang til

Offentlige virksomheter uten hjemmel til taushetsbelagte opplysninger vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende opplysninger:

Ikke-taushetsbelagte opplysninger:

 • navn inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert strengt fortrolig etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (samtlige grupper)
 • vergemål (verges navn)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)
 • kontaktopplysninger for dødsbo*

Taushetsbelagte opplysninger:

 • falsk identitet*

* Kontaktopplysninger for dødsbo og falsk identitet er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken.

Oppslagene i folkeregisteret kan gjøres på grunnlag av oppslag på fødsels-/d-nummer og navnelisting (såkalt flersøk).

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Private virksomheter som utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige, kan få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret uten krav om entydig søk.

Virksomheten kan motta og bruke folkeregisteropplysninger for utførelse av lovpålagt oppgave eller oppgave på som utføres på vegne av det offentlige.

Private virksomheter må begrunne hvorfor oppgavene, som enten er pålagt i lov eller utføres på vegne av det offentlige, innebærer et behov for uthenting av opplysninger fra Folkeregisteret uten krav om entydig søk.

Dersom slikt behov ikke kan godtgjøres skal private aktører benytte rettighetspakken "privat virksomhet".

Dette kan dere få tilgang til

Private virksomheter med oppgaver for det offentlige vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende ikke taushetsbelagte opplysninger:

 • navn inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert fortrolig eller strengt fortrolig etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (samtlige grupper)
 • vergemål (verges navn)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)
 • kontaktopplysninger for dødsbo*

*Kontaktopplysninger for dødsbo er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken.

Oppslagene i folkeregisteret kan gjøres på grunnlag av oppslag på fødsels-/d-nummer og navnelisting (såkalt flersøk).

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Andre rettighetspakker dere får

Private virksomheter får i tillegg tildelt rettighetspakken "privat virksomhet". Denne rettighetspakken kan benyttes for oppslag som ikke gjøres i forbindelse med lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige.

Finansforetak kan, i tillegg til ikke-taushetsbelagte opplysninger, få tilgang til opplysninger om ektefelle, barn, foreldre, foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo. Det er ikke et vilkår at personene det søkes opplysninger om må være navngitte og identifiserbare.

Virksomheten kan motta og bruke folkeregisteropplysninger for utførelse av oppgaver pålagt i finansforetaksloven.

Dette menes med finansforetak

Med finansforetak menes virksomheter som har konsesjon etter finansforetaksloven § 3-2. For tilgang til de nevnte taushetsbelagte opplysninger må virksomheten være omfattet av finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd.

Dette kan dere få tilgang til

Ikke-taushetsbelagte opplysninger:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende adresser (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • vergemål (verges navn)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus
 • falsk identitet
 • kontaktopplysninger for dødsbo*

Taushetsbelagte opplysninger:

 • ektefelle
 • barn
 • foreldre
 • foreldreansvar

Da det ikke er et vilkår om at personene det søkes opplysninger om må være navngitt og identifiserbare vil finansforetak få tilgang til å gjøre oppslag på fødsels-/d-nummer samt på navnelisting av personer som ikke er tilstrekkelig identifisert (såkalt flertreff).

*Kontaktopplysninger for dødsbo er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Andre rettighetspakker dere får

Når du får rettighetspakken finansforetak, får du i tillegg tildelt rettighetspakkene "offentlig og privat virksomhet uten hjemmel" og "privat virksomhet" fordi du også oppfyller vilkårene for disse pakkene. Disse kan benyttes for de deler av virksomheten hvor hjemmelsgrunnlaget ikke strekker til.

Pressen kan, i likhet med andre private virksomheter, få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Dette forutsetter at personene det søkes opplysninger om er navngitte og identifiserbare.

Dette mener vi med «presse»

Med presse mener vi virksomheter som er omfattet av medieansvarsloven § 2:

Medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse. Loven gjelder ikke for medier som har markedsføring som hovedformål.

Virksomheten kan motta og bruke folkeregisteropplysninger til journalistisk virksomhet som omfattes av medieansvarsloven § 2.

Dette kan dere få tilgang til

Pressen vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødselsdato
 • fødselsnummer/D-nummer*
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • vergemål (verges navn)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)
 • kontaktopplysninger for dødsbo**

*For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov. Med begrunnet behov for fødselsnummer/d-nummer forstås at nummeret er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å ivareta en lovmessig rettighet.

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken for private.

Krav om at personene det søkes opplysninger om må være navngitt og identifiserbare innebærer at utlevering til private virksomheter kun kan skje ved såkalt entydig søk. I praksis kreves treff på samtlige elementer i én av følgende tre ulike søkekombinasjoner for at opplysninger om vedkommende kan utleveres:

 1. Fødselsnummer, etternavn og fornavn
 2. Fødselsdato, etternavn og fornavn
 3. Etternavn, fornavn og adresse

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Private virksomheter kan få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret til oppslag og ajourhold av egne registre. Dette forutsetter at personene det søkes opplysninger om er navngitte og identifiserbare.

Rettighetspakken skal benyttes av private virksomheter, som verken har hjemmel i egen særlovgivning til å få utlevert taushetsbelagte opplysninger, eller utfører oppgaver på vegne av det offentlige.

Virksomheten kan motta og bruke folkeregisteropplysninger i tråd med eget behandlingsgrunnlag.

Dette kan dere få tilgang til

Private vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødselsdato
 • fødselsnummer/D-nummer*
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (Eks. gift/ugift)
 • vergemål (verges navn)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)
 • kontaktopplysninger for dødsbo**

*For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov. Med begrunnet behov for fødselsnummer/d-nummer forstås at nummeret er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å ivareta en lovmessig rettighet.

**Kontaktopplysninger for dødsbo er kun tilgjengelig fra modernisert folkeregister.

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken for private.

Krav om at personene det søkes opplysninger om må være navngitte og identifiserbare innebærer at utlevering til private virksomheter kun kan skje ved såkalt entydig søk. I praksis kreves treff på samtlige informasjonselementer i én av følgende tre ulike søkekombinasjoner for at opplysninger om vedkommende kan utleveres:

 1. Fødselsnummer, etternavn og fornavn
 2. Fødselsdato, etternavn og fornavn
 3. Etternavn, fornavn og adresse

Den enkelte registrerte person har rett til opplysninger om søk foretatt på seg selv. Dette innebærer at alle søk foretatt i rettighetspakke Privat blir logget og tilgjengeliggjort, og den enkelte vil få vite hvem som har gjort oppslag. Den enkelte vil få opplysninger om navn, organisasjonsnummer, adresse, postnummer og eventuelt land på den virksomheten som har søkt og tidspunkt for søket.

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Privatpersoner kan søke om å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret om navngitte, identifiserbare personer.

Dette kan du få tilgang til

 • Navn (inkludert historikk)
 • Fødsels- og d-nummer
 • Grunnlaget for registrert identitet
 • Adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen)
 • Tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand (alle typer)
 • Vergemål (verges navn)
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsdato
 • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Fødselsnummer og d-nummer kommer i en "mellomstilling", i den forstand at disse opplysningene kan utleveres når det foreligger et begrunnet behov. Begrunnet behov betyr at opplysningen må være nødvendig for å ivareta lovmessige rettigheter/plikter.

Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Taushetsbelagte opplysninger

En del av opplysningene i Folkeregisteret er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Disse opplysningene kan ikke utleveres til private personer. Opplysninger underlagt taushetsplikt er for eksempel: foreldreansvar og navn på ektefelle.  

Slik søker du

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Viktig informasjon

Fra 1. oktober 2022 innfører vi en ny prosess for utlevering av folkeregisteropplysninger til forskning. Det kan derfor i en periode ta lenger tid å behandle søknadene vi mottar. Mindre kompliserte uttrekk kan bli levert før 1. oktober, mens mer komplekse uttrekk ikke vil bli levert før etter 1. oktober.

Mer informasjon om ny prosess kommer, og har du spørsmål kan du kontakte oss.

Du kan få utlevert folkeregisteropplysninger til bruk i forskning. Dette gjelder både taushetsbelagte og ikke-taushetsbelagte opplysninger.

Det er iht folkeregisterloven av 9. desember 2016 § 10-3 hjemmel for at folkeregistermyndigheten kan utlevere opplysninger til bruk i forskning. 

Følgende opplysninger kan utleveres:

 • fullt navn
 • navnehistorikk
 • fødselsnummer
 • fødselsdato
 • fødselsår
 • d-nummer
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse inkl. flyttedatoer
 • adressehistorikk
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand
 • vergemål
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • ektefelle/registrert partner
 • barn
 • foreldre
 • foreldreansvar
 • søsken
 • kontaktopplysninger for dødsbo
 • adopsjon
 • familienummer
 • tilknytning til Sametingets valgmanntall
 • samisk språk
 • oppholdsstatus
 • utlendingsmyndighetens identifikasjonsnummer
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktiv – de to siste om D-nummer)

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknad skal sendes til
Skattedirektoratet
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo