Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SAF-T Regnskap

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format.

Fastsettelse av standarden

Skattedirektoratet har fastsatt standarden 23. mars 2018, jf. bokføringsforskriften § 7-8 annet ledd

Forenkling

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det vil også bli lettere å utføre intern kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en SAF-T fil vil tilfredsstille oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Produksjon av SAF-T filer

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format.

Du finner mer informasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem under dokumentasjon.