Testinnsending av SAF-T

Skatteetaten tilbyr systemleverandørar eller andre som utviklar løysingar for å støtte SAF-T formata, å delta på test via Altinn. 

Koordiner med systemleverandør

Det er ikkje ønskeleg at systemleverandørane sine kundar deltar i testing utan at dette er koordinert med systemleverandør. Årsaka er at eventuelle avvik må utbetrast av systemleverandør og at det ikkje er mogeleg for Skatteetaten å gi tilbakemelding på eksempelvis om mapping av kontoplan er korrekt utført. 

Delta i testinnsending

Køyreplan

Køyreplanen beskriv korleis du loggar på og sender testdata via Altinn testmiljø TT02 til Skatteetaten.

Du finn informasjon om korleis du kan delta og sende inn SAF-T Rekneskapsfiler og SAF-T Kassasystem for testing i køyreplanen:

Testperson

Du må ha ein testperson for å delta i test. Skatteetaten har oppretta eit syntetisk folkeregister som er lest inn i Tenor testdatasøk. Du kan finne testperson via Tenor testdatasøk.

Referansenummer

Referansenummer som skal nyttast er 2022/5000039.

Førespurnader

Bruk kontaktskjemaet for førespurnader til Skatteetaten om den manuelle gjennomgangen av testfila. Merk førespurnaden med SAF-T Rekneskap eller SAF-T Kassasystem. 

Føresetnader for behandling av innsende testfiler 

Fila som vert sendt inn til Skatteetatens testmiljø skal innehalde syntetiske testdata. Syntetiske testdata er kunstige data, som ikkje er basert på ekte data. Fila skal ikkje innehalde opplysningar som kan identifisera innsendar eller tredjepartar, for eksempel personopplysningar. Filer som inneheldt slike opplysningar vil ikkje verte behandla, og vil bli sletta. 

Aktivitet 1 - Test filformatet sjølv slik at det validerer med skjemaet 

Du bør teste filformatet før innsending i Altinn for å få ei vellukka testinnsending. Det finst ulike gratis valideringsverktøy som kan nyttast, og dessutan har Skatteetaten utvikla ein validator for testing av filformatet 

Ved innsending via Altinn testmiljø vert det gjort ei validering av filformatet på filer. Det er viktig å vere merksam på at det då ikkje vert gitt fullstendige tilbakemeldingar på feiltypane. 

Aktivitet 2 - Innsending av testdata 

Når SAF-T XML-fila validerer, kan den sendast inn som testdata til Skatteetaten via Altinn. 

Skatteetaten eller leverandørar av datasystem til Skatteetaten kan nytte innsendte testdata til testformål. Av omsyn til personvernet skal testinnsendingane innehalde syntetiske data og dermed ikkje innehalde skarpe data om innsendar eller tredjepartar. Difor må du sikre at mellom anna følgjande informasjonselement inneheldt syntetiske data:  

Informasjonselement som vere syntetiske data 

Døme på aktuelle XML-felt frå SAF-T Rekneskap 

selskapsnamn og informasjon om selskap 

<Name> og <TaxRegistration> 

adresser 

<StreetName> og <PostalCode> 

namn på enkeltpersonar 

<FirstName>, <LastName> og <AdditionalAddressDetail> 

kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, faks, m.m.) 

<Email>, <Telephone> og <Fax> 

kontonummer, IBAN-nummer m.m. 

<IBANNumber> og <BIC> 

Denne oversikta er eksempel på opplysningstypar og feltkoder som minst må vere syntetiske, og er ikkje ei uttømmande liste. Alle opplysningar som kan knytast til ein enkeltperson eller upersonlege rettssubjekt må vere fjerna frå filene.   

I Tenor testdatasøk kan du hente testdata som kan nyttast i desse XML-felta.