Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Saksbehandlingstider

Vi behandler din henvendelse eller søknad så raskt som mulig. Skatteetaten får mange henvendelser og i perioder vil det kunne oppstå lengre svartid.

Her finner du forventet svartid på din henvendelse eller søknad.

Vi svarer deg i Altinn - husk å sjekke der

Vi svarer deg i Altinn. Hvis du har ventet lengre enn saksbehandlingstiden vi oppgir nedenfor, kan det være lurt å sjekke om du allerede har mottatt svar.

Du finner både Altinn-innboksen din og informasjon om noen av sakene dine ved å logge inn på Min side.

Skatt

Privatpersoner og selvstendig næringsdrivende

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 10 dager

Aksjeselskap og andre typer selskap

Manuell godkjenning: 5-10 dager

Når saken din er behandlet, vil du motta vil du motta et varsel på e-post.

Søknader for skattekort for utenlandske arbeidstakere tar ofte lengre tid. Dette er blant annet avhengig av ID-kontroll.

Skattemeldingen sendes ut på ulike dager i løpet av mars. Vi sender deg en e-post eller sms når du kan sjekke din. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode) eller hvor mye du må betale (restskatt). Hvor lang tid dette tar, varierer.

De fleste får skatteoppgjøret i juni. Noen får det tidligere, mens andre får det mellom august og november. Vi kan dessverre ikke svare på akkurat når du får ditt skatteoppgjør, men du får beskjed.

 

Saksbehandlingstiden varierer, men saker skal normalt være behandlet innen 3 måneder.

Skatteoppgjøret sendes i posten.

 

Hvis vi ikke har all informasjonen vi trenger, må vi etterspørre informasjon og dokumentasjon. Dette gjør saksbehandlingstiden lengre.

Skatteoppgjøret sendes i posten.

 

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen etter at skatteoppgjøret ble klart så kan du endre selv tre år tilbake i tid. Er det lengre tilbake i tid så må du sende klage på vedtak.

Refundert beløp blir utbetalt til kontonummeret du har registrert hos Skatteetaten.

Du kan sjekke hvilken kontonummer som er registrert, ved å logge inn på Min side.

 

Ekteskap

Automatisk saksbehandling: Straks
Manuell saksbehandling: 4 - 5 veker​

Viss saka dykkar blir godkjend automatisk, blir prøvingsattesten til dykk i Altinn med ein gong.

Viss saka må behandlast manuelt, tar det noko lengre tid. Viss vi manglar opplysningar, får de eit brev om dette.

Viss utanlandsk dokumentasjon er send til oss for at vi skal kontrollere om han er ekte, kan saksbehandlingstida vere lengre. Sjå retur av originale dokument 

Når saka di er ferdig behandla, sender vi ekteskapsattesten til Statsforvaltaren eller UD for påføring av apostille eller legalisering. Du får brev frå oss når vi har gjort dette.   

 

Vigsel etter norsk rett (2 veker)

Behandlingstida gjeld frå vi har fått vigselsmeldinga frå vigslaren dykkar. Vi sender ei stadfesting på registrert vigsel til dykk i Altinn.

Viss det manglar noko i vigselsmeldinga, får vigslar og/eller de brev frå oss om dette.

Vigsel etter utanlandsk rett (7 veker)

Viss du sender inn originale dokument for å dokumentere utanlandsk vigsel, vil desse bli kontrollerte før dei blir returnerte til deg. Saksbehandlingstida for vigsel etter utanlandsk rett inkluderer behandlingstida for ekthetskontroll og retur av originale dokument.

Foreldre, barn, namn og fødselsnummer

Vi registrerer farskapet i Folkeregisteret når barnet er fødd og har fått tildelt fødselsnummer.

I nokre tilfelle får du ei stadfesting, men vanlegvis blir farskap stadfesta samtidig med at namnevalet blir registrert. Då får du ikkje tilsendt ei eiga stadfesting på farskap i tillegg.

Viss det er manglar i farskapserklæringa, tar vi kontakt med deg.

Viss du vil sjekke om farskapen er registrert, kan du logge inn på Mi side.

Vi sender dykk ei stadfesting viss foreldreansvaret blir endra på bakgrunn av ein avtale om foreldreansvar mellom foreldra.

Vi sender inga stadfesting viss foreldreansvaret blir endra på grunn av ein dom eller eit vedtak hos UDI.

Viss vi manglar dokumentasjon, tar vi kontakt.

Automatisk saksbehandling: Straks
Manuell saksbehandling: 3 veker 

For søknader som blir behandla automatisk, blir namnet til barnet registrert med ein gong. Saker som må vurderast av saksbehandlar tar inntil 3 veker.

Når namn og fødselsnummer til barnet er registrert, får du ei stadfesting i innboksen din i Altinn.

Automatisk saksbehandling: Straks
Manuell saksbehandling: 4 veker 

For søknader som blir behandla automatisk, blir namneendringa registrert med ein gong. Saker som må vurderast av saksbehandlar tar inntil 4 veker.

Når det nye namnet ditt er registrert, får du ei stadfesting i innboksen din i Altinn.

Viss du har spørsmål om status eller andre ting i saka, må du kontakte passtyresmakta, til dømes ambassaden, der du leverte søknaden om norsk pass.

Når vi har tildelt fødselsnummer, gir vi beskjed til passtyresmakta. Vi sender inga stadfesting direkte til foreldra.

Flytte

Automatisk saksbehandling: Straks
Manuell saksbehandling: 6 veker 

Dersom saka di blir godkjend automatisk, blir den nye adressa di registrert med ein gong etter flyttedato.

Viss vi må behandle saka manuelt, tar det noko lengre tid.

Når den nye adressa di er registrert, får du kvittering i innboksen din i Altinn.

Viss du har lagt fram den dokumentasjonen vi treng, kan vi behandle saka raskt. Du kan lese meir om kva for dokumentasjon vi treng i rettleiaren Melding om flytting til Noreg.

Viss vi ikkje har all informasjonen vi treng, må vi etterspørje informasjon og dokumentasjon. Dette gjer saksbehandlingstida lengre. Du får beskjed frå oss viss vi treng noko frå deg.

Du får svar på søknaden som brev i posten. Viss du har fødselsnummer frå før og er elektronisk brukar, får du brevet i Altinn.

Vi gjer merksam på at saksbehandlingstida kan vere lengre i nokre tilfelle.

Viss flyttedatoen er fram i tid blir ikkje meldinga behandla før flyttedatoen er nådd. Behandlingstida blir då rekna frå flyttedatoen.

Avgifter

Vraking, vrakplasser, vrakmelding: 2 uker
Vektårsavgift og døgnavgift
: 2 uker

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 3 uker

Du får svar på søknaden i virksomhetens innboks i Altinn. Som oftest tar det bare et par minutter, men av og til trenger vi mer informasjon. Da kan det ta inntil 3 uker før du får svar. 

Når du har sendt søknaden, mottar du en kvittering i Altinn. Søknaden om å bli registrert for særavgifter må være godkjent før dere starter aktiviteten deres.

 

Innbetaling og utbetaling

Automatisk godkjenning: Umiddelbart
Manuell godkjenning: 2-4 uker

Dersom søknaden din godkjennes automatisk, vil du få registrert din konto med en gang. Hvis saken må behandles manuelt tar det noe lengre tid.

Juridiske avklaringer

Saksbehandlingstiden for bindende forhåndsuttalelser er 4 uker når vi har alle nødvendige opplysninger og rettsgebyret er betalt.

 

Dokument

Digitale utskrifter blir sende til innboksen din i Altinn.

Vi sender papirutskrifter og attestar til den folkeregistrerte adressa di. Postgangen kjem i tillegg til behandlingstida.

Viss du har sendt inn originale dokument, vil desse bli kontrollerte før dei blir returnerte til deg. Alle originale dokument, med unntak av sivilstandsattestar knytt til prøving av ekteskap, sender vi tilbake til eigar som rekommandert sending via Posten.

Husk at du selv kan hente ut skattemelding og skatteoppgjør på Min side.

Selskap: Inntil 4 uker
Privatpersoner og enkeltpersonforetak: 4 – 6 uker

Du får attesten tilsendt i posten.

 

Du får svar på søknaden i virksomhetens innboks i Altinn. Som oftest tar det bare et par minutter, men av og til trenger vi mer informasjon.

 

Søknad om utlevering av eigne eller andre sine folkeregisteropplysningar: Inntil 8 veker

Behandlingstida gjeld frå vi mottar søknaden, og du får svaret i innboksen din i Altinn. Svar til utlandet blir sendt per post, og tida for postgang kjem i tillegg.

Søknad om tilgang til folkeregisteropplysningar via rettigheitspakkar: Inntil 2 veker

Du får svar via Altinn. Les meir om rettigheitspakkar for folkeregisteropplysningar.

Andre typar saker

Vi behandlar mange ulike saker, også typar som ikkje er nemnde i lista ovanfor. Vi får mange førespurnader, og derfor kan det ta tid å få svar frå oss. Du kan ringje oss viss du meiner at det har gått altfor lang tid utan at du har fått svar.

Sjekke hvordan min sak ligger an

Vi kan dessverre ikke vite nøyaktig når akkurat din sak er ferdig. Hvis det tar unormalt lang tid å behandle saken din, eller vi trenger mer informasjon fra deg, vil vi gi deg beskjed om dette. 

Du finner både Altinn-innboksen din og informasjon om noen av sakene dine ved å logge inn på Min side.