Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Personalliste

Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleievirksomheter må føre personallister.

Alle som er registrert i Brønnøysundregistrene i de bransjene som skal føre personallister, kan bestille gratis personalliste fra Skatteetaten.

Få gratis bok til å føre personallister:

Bestill personallister

Du må selv logge inn og lage en brukerident i selvbetjeningsløsningen. Skatteetaten kan ikke bestille personallister for deg.

Dersom innlogging og bestilling feiler, kan du alternativt bestille via [email protected]. Du må oppgi antall, navn på bestiller og korrekt adresse.

Hva er en personalliste?

En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

Hvorfor må man føre lister?

I en del bransjer har det vist seg å være nødvendig med tiltak for å bekjempe svart arbeid. Erfaringer fra Sverige viser at personallister er et tiltak som raskt gir dokumentasjon for at arbeidsforholdene er i orden. Skatteetaten vil følge opp med kontroller, og vil gjennom samarbeid med blant annet NAV og Arbeidstilsynet kunne følge opp og avdekke useriøse aktører.

Bransjer som må føre personallister

Serveringssteder omfatter blant annet cafeer, restauranter, puber, gatekjøkken og cateringvirksomhet.

Skjønnhetspleie er for eksempel ansiktsbehandling, manikyr, pedikyr, kroppspleie, SPA, farging av vipper og bryn, tatovering av øyebryn, øyekontur og lepper, tannbleking og piercing. Solarium er unntatt.

Bilverksted og bilpleie omfatter bilverksteder, bilvask og billakkering.

Hvem må man føre på listen?

Når foretaket har ansatte skal både innehaver og den ansatte føres opp i listen hver dag. Dette gjelder også daglig leder og/eller eier. 

Dersom du har ansatte skal det føres personalliste for alle dagene virksomheten har åpent. Det gjelder både deg og de ansatte. Selv om du for eksempel bare har ekstrahjelp noen dager i uken må du likevel føre personallister de dagene du er alene. Ansatte som vasker utenom åpningstid må også føres på personnallisten.

Unntak

Det er ikke krav om å føre personalliste hvis innehaver med ektefelle og barn under 16 år er de eneste ansatte.

Er det andre innleide eller innlånte, det føres liste. Alle som skal stå i personallisten skal kunne fremlegge legitimasjon med bilde.

Unntaket gjelder heller ikke dersom når det er flere aksjonærer eller deltakere som arbeider i virksomheten. 

Plikten til å føre personalliste gjelder også ved midlertidig virksomhet, og uavhengig av om personalet består av frivillige eller vanlige lønnsmottakere.

Det finnes unntak. Plikten til å føre personalliste gjelder ikke serveringssteder som drives av lag og foreninger og liknende, hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget eller foreningen (for eksempel kiosk/cafe drevet av idrettslag). 

Dersom du i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste, er du fritatt fra kravet om å føre personalliste.

En er som hovedregel fritatt fra kravet til å føre og oppbevare personalliste dersom 75 prosent eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet hvor det ikke er plikt til å føre personalliste. 

Eksempel: Et hotell hvor omsetningen består av romutleie og servering. Inntektene fra servering utgjør mellom 15 og 18 prosent av totalomsetningen. Hotellet er da unntatt fra plikten om å føre personalliste. 

På festivaler avgrenses det personallistepliktige området – serveringsstedet – til barområdene. Kun personalet som jobber i disse områdene har da plikt til å stå oppført i personallisten.

I utgangspunktet skal også ulønnet personale stå oppført i personallisten. Hvis man kan dokumentere at dette gjelder en utplasseringsuke eller Operasjon Dagsverk, kan dere unnlate å føre vedkommende inn i personallisten.  

Det legges til grunn at slike kortvarige, dokumenterte utplasseringsavtaler ikke medfører plikt til å føre personalliste for virksomheter som kommer inn under unntaket i bokføringsforskriften § 8-5-6 siste ledd (familiedrevne virksomheter)

Oppdragstakere som er næringsdrivende skal ikke registreres i personallisten. 

Eksempel: Håndverkere som er leid inn for å gjøre forbedringer på arbeidsplassen. 

Du kan føre personallister elektronisk

Du kan føre personallister elektronisk, for eksempel i timebestillings- og tidsregistreringssystemer, hvis de oppfyller kravene til personaliste. Ved en kontroll må du enten kunne

  • skrive ut listen på papir, eller
  • presentere listen på skjerm

Hvis du ikke kan skrive ut listen på papir, må du kunne overføre den elektronisk til kontrolløren, for eksempel til en e-postadresse eller en minnepenn. Du må selv finne ut hvilke leverandører som tilbyr slike løsninger.

Du kan ikke bruke regneark eller tekstbehandlingsprogram der det er mulig å rette eller endre opplysningene direkte. Les mer om hvordan du skal føre og presentere en utskrift.

Føre manuelt?

Skatteetaten sender ut gratis bøker til alle som bestiller. Bøkene er innbundet med forhåndsnummererte sider, og har plass til å skrive navn, fødselsnummer og tid (inn/ut). Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med unike koder dersom dere er redd for at fødselsnummer kommer på avveie. Virksomheten kan bestemme kodene selv. Det skal i så fall utarbeides en oversikt over benyttede koder med tilhørende fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten anses som en del av personallisten og må kunne vises frem ved kontroll.

Det skal føres en bok per virksomhet, ikke per avdeling og ikke per person.

Hva skjer hvis du ikke fører personalliste?

Dersom Skatteetaten avdekker at det ikke er ført lister, at listene er ført feil eller det er andre mangler vil du måtte betale et gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er 10 rettsgebyr for første overtredelse, og 20 rettsgebyr ved gjentakelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 2 rettsgebyr for hver person som mangler i listen ved kontroll. Les mer om når du må betale gebyrer her

Gebyret må betales av deg som driver bedriften (arbeidsgiver), ikke arbeidstaker.