Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Utlevering av opplysninger til pressen

Pressen har nå fri tilgang til en rekke opplysninger.

Det er i loven gjort visse endringer for pressens tilgang til folkeregisteropplysninger. Begrepet "pressen" omfatter all virksomhet som omfattes av Mediefridomslova § 2. Etter § 10-1 annet og tredje ledd vil pressen nå få fri tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn, inkl. historikk
 • fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (alle typer)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Oppslagene i folkeregisteret kan som tidligere bare skje ved såkalt entydig søk, dvs at personen er navngitt og identifiserbar. I forbindelse med moderniseringen av folkeregisteret, vil de eksisterende tillatelser bli endret, dette er nærmere beskrevet i Prop. 164 L (2015-2016) pkt 18.4.6 siste avsnitt og § 10-1 tredje ledd.

For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov ref. i Prop L (2015-2016) pkt 18.4.3.

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknad om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Nytt lovverk