1-1.3 § 1-1 annet ledd

Annet ledd om at Stortinget pålegger merverdiavgift og fastsetter de satser som skal gjelde, følger av Grunnloven § 75 bokstav a, og er derfor overflødig fra et rettslig synspunkt. Av hensyn til brukerne av loven er det imidlertid ansett hensiktsmessig at Stortingets myndighet til å pålegge merverdiavgift framgår direkte av merverdiavgiftsloven. Merverdiavgiftsloven får bare anvendelse i kraft av den årlige henvisningen i merverdiavgiftsvedtaket. Har merverdiavgiftsvedtaket bestemmelser som ikke samsvarer med loven, er det stortingsvedtaket som går foran.

Avgiftssatsen  Ved ikrafttredelsen av merverdiavgiftsloven 1969 var den alminnelige avgiftssatsen for merverdiavgift 20 %. For omsetning av råfisk i henhold til lovens kapittel X var satsen 11,11 %. Det er senere innført ytterligere to satskategorier, slik at vi i dag har fire satser, en alminnelig sats og tre reduserte satser. I henhold til Stortingets vedtak om merverdiavgift for 2021 har vi følgende merverdiavgiftssatser:

Alminnelig sats 25 %

Redusert sats 15 %

  • næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2

Redusert sats 12 %

  • persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3
  • transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4
  • utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5
  • rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6
  • kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7
  • adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9
  • adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10
  • rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11

Redusert sats 11,11 %

  • viltlevende marine ressurser mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8

Gjeldende satser finnes også på www.regjeringen.no. Satser fra tidligere år fra 2005 finnes på http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Merverdiavgift. For satser fra tiden før dette, se Merverdiavgiftshåndboken 13. utg. (2017) kap. 1-1.3.

Merverdiavgiften tar sikte på å avgiftsbelegge det innenlandske forbruk av varer og tjenester, og avgiften skal derfor ikke virke som en omkostning på det enkelte ledd i omsetningskjeden. Dette oppnås gjennom fradragsrett for den merverdiavgift som er beregnet av foregående ledd (se nærmere under M-8-1 flg.). Hvert ledd skal således innbetale til staten avgift av den verdi varen eller tjenesten er tilført på vedkommende ledd, merverdien. Først når varen eller tjenesten er omsatt til en som defineres som forbruker, og som ikke kan gjøre fradrag for fakturert avgift, vil beløpet være opptjent med virkning for statskassen.