1-2.2 Merverdiavgiftsområdet

Bestemmelsen angir merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde. Omsetning som finner sted utenfor merverdiavgiftsområdet er ikke avgiftspliktig. Ved grenseoverskridende handel vil det være avgjørende for avgiftsplikten om det skjer inn- eller utførsel til/fra merverdiavgiftsområdet.

Merverdiavgiftsområdet omfatter Kongeriket Norges territorium, i havet avgrenset av territorialgrensen. Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone fastsetter det norske territorialfarvannet til tolv nautiske mil fra grunnlinjene.

Det fremgår imidlertid av § 1-2 annet ledd at merverdiavgiftsområdet ikke omfatter Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

Kontinentalsokkelen er underlagt norsk skattejurisdiksjon som et eget skatteområde gjennom petroleumsskatteloven. Det er imidlertid ikke gjennomført en tilsvarende utvidelse av merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde. Omsetning av varer og tjenester for eksempel petroleumsanlegg utenfor territorialgrensen er ikke avgiftspliktig, idet omsetningen skjer utenfor merverdiavgiftsområdet. Det nærmere omfanget av merverdiavgiftsplikten på transaksjoner med tilknytning til kontinentalsokkelen er regulert av merverdiavgiftsloven med forskrifter.

Tollager lokalisert i Norge kan ikke likestilles med utlandet. Varer som leveres fra slikt lager anses dermed omsatt i Norge. Skattedirektoratets BFU 17/07 gjaldt et utenlandsk oljeselskap som skulle levere råolje utvunnet i utlandet fra et lagringsskip lokalisert i norsk territorialfarvann. Skipet skulle etter planen få status som «tollager A». Siden lageret var en del av det som nå kalles «merverdiavgiftsområdet», ville salget av råoljen derfra, hentet av norske kjøpere fra skipet, innebære plikt til registrering ved representant i Norge. På tilsvarende måte må tjenester utført på slike lager anses utført i merverdiavgiftsområdet. Skattedirektoratets BFU av 23. januar 2004 (upublisert) gjaldt et selskap som skulle håndtere varelogistikken for andre aktører, herunder føre lager-/økonomisystem og foreta mottak, pakking, lagring, klargjøring og utsendelse av varer på tollageret. Tjenestene var å anse som utført i Norge, og unntaket etter tidligere forskrift nr. 24 § 8 for tjenester som er helt ut til bruk i utlandet var ikke anvendelig i det foreliggende tilfelle. Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet er som utgangspunkt fritatt for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 6-21. Omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift, jf. § 6-22. Utførsel av varer og tjenester til kontinentalsokkelen er følgelig fritatt for merverdiavgift siden kontinentalsokkelen ikke hører innenfor merverdiavgiftsområdet.

Merverdiavgiftsplikten ved innførsel av varer oppstår når det skjer en innførsel «til merverdiavgiftsområdet», jf. lovens § 3-29. Dette er sammenfallende med når tollplikten inntrer etter tollavgiftsloven 2022, hvor det sentrale er om en vare innføres til «tollområdet», jf. § 1-1 første ledd. Tollområdet er samsvarende med merverdiavgiftsområdet, jf. tollavgiftsloven § 1-1 annet ledd. Innførsel fra kontinentalsokkelen er avgiftspliktig. For fjernleverbare tjenester oppstår merverdiavgiftsplikten når slike tjenester «er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet», se § 3-30 første ledd.

Fra hovedregelen om merverdiavgiftsplikt ved innførsel av varer er det imidlertid fastsatt en rekke unntak i merverdiavgiftsloven kapittel 7, og disse vil også komme til anvendelse på innførsel som skjer fra kontinentalsokkelen.