1-3.12 § 1-3 første ledd bokstav k – Offentlig virksomhet

I bokstav k gis en definisjon av begrepet offentlig virksomhet. Det er presisert at også fylkeskommuner anses som offentlig virksomhet. Departementet har ikke ansett det som nødvendig å presisere at betegnelsen «statlig, kommunal- og fylkeskommunal virksomhet» også omfatter institusjoner som eies eller drives av stat, kommune og fylkeskommune. Aksjeselskaper, allmennaksjeselskap, statsforetak og andre lignende selvstendige rettssubjekter omfattes ikke av definisjonen. Helseforetak er for eksempel en form for statsforetak, jf. Finansdepartementets brev 14. mai 2007.

Merverdiavgiftsloven har enkelte særbestemmelser når det gjelder avgiftsbehandlingen for offentlige virksomheter, se særlig M-2-1, M-3-10, M-3-28 og M-8-2.5.