1-3.5 § 1-3 første ledd bokstav d – Avgiftssubjekt

Bestemmelsen angir hvem som er avgiftssubjekt. Begrepet omfatter både de som er registrert og de som skulle vært det, men som feilaktig har unnlatt å la seg registrere. Representanter som nevnt i § 2-1 sjette ledd, jf. § 11-1 fjerde ledd, er også avgiftssubjekter. Tilbydere i utlandet som leverer elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge, er ikke avgiftssubjekt dersom de velger forenklet registreringsordning etter §§ 14-4 flg. Personer som innfører varer og næringsdrivende eller offentlig virksomhet som kjøper fjernleverbare tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet, anses ikke som avgiftssubjekter, men er pliktig til å beregne og betale merverdiavgift etter §§ 11-1 første ledd annet punktum og 11-3 første ledd.

Bakgrunnen for en egen bestemmelse om betegnelsen avgiftssubjekt var at det ble oppfattet som praktisk å ha en samlebetegnelse for de personene, fysiske eller juridiske, som er omfattet av lovens regler om registrering.

Om registrering av samarbeidende selskaper i petroleumsbransjen i Merverdiavgiftsregisteret, se nærmere M-2-2.