1-3.7 § 1-3 første ledd bokstav f – Inngående merverdiavgift

Begrepet inngående merverdiavgift er sentralt i merverdiavgiftssystemet. I merverdiavgiftsloven kommer begrepet igjen i kapittel 8 Fradrag for inngående merverdiavgift, kapittel 9 Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift og kapittel 11 II Utbetaling av inngående avgift.

Inngående merverdiavgift er den merverdiavgift som påløper ved kjøp mv. eller innførsel av en vare eller tjeneste. Når kjøperen er en registrert næringsdrivende, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. Merverdiavgift beregnet ved kjøp av fjernleverbare tjenester kommer inn under lovens definisjon av inngående merverdiavgift. I praksis er det godtatt at også merverdiavgift beregnet ved uttak i visse tilfeller kan anses som inngående avgift. Som eksempel kan vises til en entreprenør som oppfører bygg i egen regi og beregner uttaksmerverdiavgift. Vedkommende entreprenør blir på et senere tidspunkt frivillig registrert for utleie av det samme bygget. Ved tilbakegående avgiftsoppgjør vil entreprenøren kunne gjøre fradrag for beregnet uttaksmerverdiavgift i samme utstrekning som en byggherre vil kunne gjøre fradrag for fakturert inngående merverdiavgift.

Det merverdiavgiftsbeløp som skal innbetales til avgiftsmyndighetene er differansen mellom utgående og inngående avgift i avregningsperioden.

Utgående og inngående avgift er én og samme avgift, men betegnelsen beror på om avgiften ses fra selgerens eller kjøperens synsvinkel.