Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

10-2.1 Forarbeider og forskrifter

10-2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

10-2.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 10-2-1 til 10-2-5