10-4.2 § 10-4 første ledd – Generelt om refusjonsordningen

Varer til nødhjelpsendinger blir ofte levert i Norge og omsetningen er således avgiftspliktig. Organisasjoner mv. kan imidlertid få refundert merverdiavgiften dersom varene innen to måneder etter levering føres ut av merverdiavgiftsområdet. Det er en forutsetning for refusjon at varene sendes ut som ledd i en nødhjelpsaksjon. Dette i motsetning til mer ordinære langsiktige hjelpetiltak.

Søknad om refusjon sendes til skattekontoret sammen med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet eller tredje ledd, jf. FMVA § 10-4-1.