Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

10-6.1 Forarbeider og forskrifter

10-6.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010)

10-6.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 10-6-1 og 10-6-2