Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

10-7.1 Forarbeider og forskrifter

10-7.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 18. 12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015-2016). Overføring av forvaltningsansvaret for bl.a. innførselsmerverdiavgiften fra Tolletaten til Skatteetaten
  • Lov 21.06.2017 nr. 84: Prop. 130 LS (2016-2017) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 400 L (2016-2017) Redaksjonell endring
  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven) og Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

10-7.1.2 Forskrifter

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502