10-7.4 § 10-7 annet ledd – Vilkår

Annet ledd første punktum fastsetter en særskilt gjenutførselsfrist for varen på ett år etter innførselen for tilfellene som er nevnt under bestemmelsens første ledd. Fristregelen for gjenutførsel i § 10-7 må anvendes også i de tilfeller hvor det vises til tollavgiftslovens refusjonsregler. For refusjon av tollavgift gjelder det imidlertid en toårsfrist fra innførselen, jf. tollavgiftsloven § 7-5 første ledd. Etter § 10-7 annet ledd annet punktum kan gjenutførselsfristen i særlige tilfeller forlenges, for eksempel dersom resultatet blir særlig urimelig for vedkommende refusjonssøker. Bestemmelsen er innført av hensyn til mer fleksibilitet i slike refusjonssaker, samt å oppnå en bedre harmonisering med de tilsvarende regler som gjelder for refusjon av tollavgift.

Annet ledd tredje punktum er en kodifisering av forvaltningspraksis for merverdiavgiften på dette punktet, og er en harmonisering med den tilsvarende regelen for refusjon av toll, jf. tollavgiftsloven § 7-5 annet ledd. Kravet om gjenutførsel av varen kan frafalles dersom varen blir tilintetgjort under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene. Importøren (den ansvarlige etter § 11-1 første ledd annet punktum) må bære kostnadene ved destruksjonen.

Frist for å fremme krav  Det er ikke satt noen bestemt frist for å fremme krav, og de generelle frister for foreldelse kommer følgelig til anvendelse i disse tilfellene.

Endring av tidligere fastsetting og frist for å fremme krav  Det vises forøvrig til skatteforvaltningsloven § 9-4 første ledd som sier at den skattepliktige kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for merverdiavgift (mva-melding) ved levering av endringsmelding. Den som ikke er avgiftssubjekt i merverdiavgiftslovens forstand kan endre mva-meldingen (som vil si deklarasjonen, jf. skatteforvaltningsloven § 8-3 tredje ledd), dersom man i ettertid ser at grunnlaget for skattefastsettingen som man selv har fastsatt ved innførsel ikke er korrekt. Det er ikke adgang til å endre grunnlag som er fastsatt av skattemyndighetene. Endringsmeldingen må være kommet frem til skattemyndighetene senest tre år etter leveringsfristen for mva-melding, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4 annet ledd.