10-7.5 Refusjon til avgiftssubjekt

Næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som har full fradragsrett får ingen merverdiavgiftsbelastning ved vareinnførselen. En gjenutførsel eller tilintetgjøring medfører ingen endring i dette. Disse næringsdrivende skal hverken endre mva-meldingen eller melde endring til tollmyndighetene ved gjenutførsel eller tilintetgjøring.

Når det gjelder registrerte næringsdrivende uten (full) fradragsrett, er det i prinsippet ingen hjemmel for egenretting. Den merverdiavgiftspliktige hendelsen, vareinnførselen, har skjedd.

Tollmyndighetene praktiserte før 2017 en ordning med refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift når varen ble gjenutført eller tilintetgjort og den registrerte næringsdrivende ikke hadde fradragsrett. Skattedirektoratet viderefører denne praksisen for innførsler foretatt etter 1. januar 2017, på de vilkår og frister som fremkommer etter § 10-7.

Næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret (men driver delt virksomhet) og som gjenutfører eller tilintetgjør en vare, kan få refundert innførselsmerverdiavgift i den utstrekning virksomheten ikke har fradragsrett. Refusjonen gjennomføres teknisk som en reduksjon av kode 82/84, eventuelt kode 81/83, i mva-meldingen i den terminen varen gjenutføres eller tilintetgjøres.