Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

11-1.1 Forarbeider og forskrifter

11-1.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 26.03.2010 nr. 7: Prop. 73 L (2009–2010) Endringer i lov om merverdiavgift og Innst. 94 L (2009–2010) Handel med klimakvoter
  • Lov 21.06.2013 nr. 71: Prop. 150 LS (2012–2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 475 L (2012–2013) Representantens solidaransvar
  • Lov 13.12.2013 nr. 125: Prop. 1 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) og Innst. 4. L (2013–2014) Innenlands omsetning av gull
  • Lov 18.12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015-2016). Overføring av forvaltningsansvaret for bl.a. innførselsmerverdiavgiften fra Tolletaten til Skatteetaten fra 1. januar 2017
  • Lov 17. juni 2016-31: Prop 113 L (2015-2016) Om utvider adgang til direkte registrering Lov 27. mai 2016-14: Prop. 38 L (2015-2016) Ny skatteforvaltningslov Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 18 (1976–77) og Innst. O. nr. 34 (1976–77). Avgiftsplikt for utenlandske næringsdrivende

11-1.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 11-1-1