Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

11-3.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)
  • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)
  • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) og Innst. O. nr. 56 (1978–79). Hjemmel for avgiftsberegning av tjenester fra utlandet
  • Ot.prp. nr. 32 (1997–98) og Innst. O. nr. 17 (1997–98). Endring knyttet til utviklingen på det internasjonale telekommunikasjonsmarkedet
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt på tjenester aktualiserer spørsmålet om avgiftsberegning av tjenester fra utlandet
  • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Avgiftsplikt på tjenester fra Svalbard og Jan Mayen