11-3.3 § 11-3 annet ledd – Andre enn næringsdrivende eller offentlig virksomhet

Det gjelder særlige regler når fjernleverbare tjenester leveres til andre mottakere enn næringsdrivende og offentlige virksomheter, gjerne omtalt som omsetning B2C. I slike tilfeller fastsetter annet ledd at plikten til å beregne og betale avgift da påligger tilbyder som nevnt i § 2-1 tredje ledd. Det er en forutsetning at vederlaget for tjenesten oppkreves av tilbyderen, at mottakeren er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet samt at tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet. § 2-1 tredje ledd fastslår at tilbyder som leverer varer omfattet av § 3-1 annet ledd og tjenester omfattet av § 3-30 til andre mottakere enn næringsdrivende eller offentlig virksomhet skal registreres. Disse tilbyderne kan velge å registrere seg i samsvar med forenklet registreringsordning. De nærmere reglene for denne ordningen fremgår av merverdiavgiftsloven kapittel 14 II. Nærmere om denne ordningen vises til omtalen av kapittel 14 II. Alternativt kan disse tilbyderne registrere seg på ordinær måte i Merverdiavgiftsregisteret, jf. § 2-1 tredje ledd.