Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

11-4.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 26.03.2010 nr. 7: Prop. 73 L (2009–2010) Endringer i lov om merverdiavgift og Innst. 194 L (2009–2010). Handel med klimakvoter
  • Lov 13.12.2013 nr. 125: Prop. 1 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) og Innst. 4. L (2013–2014)
  • Ot.prp. nr. 46 (1973–74) og Innst. O. nr. 36 (1973–74). Innbetalingsplikt innføres for uriktig anført avgift i salgsbilag