11-5.3 § 11-5 annet ledd – Manglende utbetaling innen neste avgiftstermin

Bestemmelsen fastslår at det ikke foreligger adgang for et avgiftssubjekt til å ta med tilgodebeløp på en senere skattemelding, selv om tilgodebeløpet ikke har blitt utbetalt innen neste avgiftstermin. Dette må ses i sammenheng med at det i perioder kan ta noe tid for skattekontoret å foreta nødvendig kontroll av tilgodeoppgavene. For å unngå at et tilgodebeløp blir utbetalt to ganger, og staten dermed lider et tap, er det ikke tillatt å ta med tilgodebeløpet i en senere oppgave. Avgiftssubjektet må eventuelt ta opp forholdet med skattekontoret i en egen henvendelse.

Bestemmelsene i første og annet ledd må ses i sammenheng med bestemmelsen om forbud mot pantsetting eller overdragelse av krav på tilbakebetaling av avgift i skattebetalingsloven § 10-1 annet ledd.