14-1.3 § 14-1 annet ledd – Virkningstidspunktet for frivillig registrering og fellesregistrering etter § 2-3.

I tidligere merverdiavgiftslov var det ikke oppstilt noen særskilte bestemmelser om virkningstidspunktet for frivillig registrering og fellesregistrering. Det er nå presisert i § 14-1 annet ledd at registrering etter § 2-3 fjerde til sjette ledd tidligst kan skje fra og med den oppgaveterminen en elektronisk søknad er loggført i mottakssentralen som godkjent eller fra og med den oppgaveterminen en søknad levert på papir er postlagt. Dette er en kodifisering av gjeldende domstols- og forvaltningspraksis, se nedenfor diverse avgjørelser og uttalelser mv. i tilknytning til tidligere lov. Disse tas med som illustrasjon selv om den nye bestemmelsen i § 14-1 annet ledd avklarer en del tidligere tvistetemaer om virkningstidspunktet.

Tidligere lov § 12 tredje ledd ble endret i 1993. Det ble i denne forbindelse presisert at det ikke er tilstrekkelig for at de avgiftsmessige konsekvenser av fellesregistrering kan inntre, at de materielle vilkår for å bli ansett som én avgiftspliktig virksomhet er oppfylt. Det må i hvert enkelt tilfelle være søkt om og være gitt samtykke til slik fellesregistrering av fylkesskattekontoret (Av 14/93 av 8. juli 1993 avsnitt I).

KMVA 1150 av 27. mai 1980

Selv om de samarbeidende selskapene kunne vært fellesregistrert (m.a.o. var vilkårene til stede), ville det forhold at de var særskilt registrert i avgiftsmanntallet likevel hindre at prinsippet i § 12 tredje ledd (nå § 2-2 tredje ledd) kom til anvendelse med tilbakevirkende kraft.

Som nevnt ovenfor får også en frivillig registrering virkning tidligst fra og med den 2-månedersterminen den elektroniske søknaden ble loggført eller søknaden på papir ble postlagt. Det er ikke anledning til å foreta frivillig registrering tilbake i tid.

Når det gjelder virkningstidspunktet for registrering av utleiere av bygg eller anlegg og bortforpaktere av landbrukseiendommer er det imidlertid med virkning fra og med 1. juli 2014 gitt særlige bestemmelser om virkningstidspunktet i § 14-1 tredje og fjerde ledd.

Eidsivating lagmannsretts dom av 24. mars 1992

Saken gjaldt spørsmål om to aksjeselskap – morselskap og datterselskap – må sende melding til avgiftsmyndighetene dersom de iht. § 12 tredje ledd (nå § 2-2 tredje ledd) skal kunne anses som én avgiftspliktig virksomhet, jf. forannevnte klagenemndssak. Selskapene hevdet at det var tilstrekkelig for å bli ansett som én avgiftspliktig virksomhet at de materielle vilkår for fellesregistrering var oppfylt. I saken var det også spørsmål om en eventuell slik fellesregistrering kunne gjøres gjeldende med tilbakevirkende kraft.

Lagmannsretten kom frem til at samarbeidende selskaper som ønsker å bli ansett som én avgiftspliktig virksomhet iht. § 12 tredje ledd (nå § 2-2 tredje ledd), selv må foreta et valg og gi melding til avgiftsmyndighetene.

Oslo tingretts dom av 1. september 2006

Det sentrale vurderingstemaet var om et selskap hadde søkt om fellesregistrering med virkning fra januar 2000. Selskapet kunne ikke fremlegge skriftlig dokumentasjon som antydet at selskapet skriftlig hadde søkt om fellesregistrering eller som kunne antyde at fellesregistrering skriftlig var godkjent av fylkesskattekontoret. Selskapet hevdet likevel at de hadde søkt om fellesregistrering i form av telefonisk melding samt faktisk innsendelse av oppgjørsskjemaer. Etter rettens syn forelå det ingen uttrykkelig søknad om fellesregistrering i 2000 og selskapet tapte saken selv om vilkårene for fellesregistrering forelå. Dette har ingen betydning så lenge søknad ikke er sendt.

Skattedirektoratet uttalte 21. oktober 2004 til et advokatfirma at en fellesregistrering må gis virkning fra den termin som søknaden om fellesregistrering er postlagt, dvs. at mottaksdatoen hos fylkesskattekontoret ikke er avgjørende.

Skogsveiforening  I F 16. juni 2011 var det spørsmål om frivillig registrering av skogsveiforening kan skje med virkning tilbake i tid på tross av ordlyden i § 14-1 annet ledd. Ordlyden i nevnte bestemmelse er generell, og det må foreligge klare holdepunkter dersom et annet virkningstidspunkt enn det som følger av § 14-1 annet ledd skal legges til grunn.