Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

14-2.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 27.05.2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) og Innst. 231 L (2015-2016)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 9 (1974–75) og Innst. O. nr. 10. Proklama som utstedes i boer, er uten innflytelse på avgiftskrav etter merverdiavgiftsloven
  • Ot.prp. nr. 21 (1988–89) og Innst. O. nr. 29. Meldeplikt ved konkurs og offentlig skifte hvor avdødes gjeld ikke er overtatt
  • Ot.prp. nr. 65 (2001–2002) og Innst. O. nr. 61 (2001–2002). Redaksjonell endring (uttrykket «skifteretten» endret til «tingretten»)