14-2.2 Generelt om § 14-2

Bestemmelsen ble endret ved ikraftsettelse av skatteforvaltningsloven 1. januar 2017. Meldeplikten til bobestyrer og tingretten er videreført i skatteforvaltningsloven § 8-13.

Konkursbo  Konkursbo trer som tidligere nevnt i M-2-1.9, inn i konkursdebitors stilling og er etter § 2-1 tredje ledd registreringspliktig. Registreringspliktige konkursbo skal etter § 14-2 første punktum registreres på eget nummer i Merverdiavgiftsregisteret.

Det antas ikke å foreligge registreringsplikt for et bo hvor skyldnerens registreringspliktige virksomhet er opphørt og meldt opphørt før konkursåpning. I den grad det foreligger varebeholdning eller driftsmidler, vil imidlertid boet være avgiftspliktig for omsetning og uttak i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors hånd, jf. § 2-1 tredje og fjerde ledd (Skattedirektoratets brev av 8. februar 1993). Konkursboet, ikke skyldneren, vil også være ansvarlig for eventuelle justeringsforpliktelser knyttet til kapitalvarer som inngår i boet, idet det er lagt til grunn at justeringskravet først oppstår ved boets disponering over kapitalvaren, jf. M-9-2.6

Konkursboet har ikke plikt til å levere omsetningsoppgaver for skyldnerens virksomhet i perioden før konkursåpning. Dersom boet likevel velger å gjøre dette, må skyldnerens regnskap fullføres og oppgavene må utgjøre et fullstendig avgiftsoppgjør for perioden og være i samsvar med de krav som er satt til innhold og dokumentasjon for omsetningsoppgaver. Se M-8-7.2 om fradragsrett ved konkurs.

I motsetning til konkursbo som registreres på eget nummer, skal dødsbo forbli registrert på avdødes registreringsnummer i Merverdiavgiftsregisteret, jf. M-2-1.10. Dødsboet trer således inn i avdødes plikt til å levere omsetningsoppgaver for perioden forut for dødsfallet og helt fram til bobehandlingen er avsluttet. Det betyr at dersom en gårdbruker som leverer primærnæringsmelding dør, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7, vil dødsboet ha plikt til å levere mva-meldinger som omfatter alle transaksjoner under bobehandlingen og ev. også mva-meldingen for det foregående år om denne ennå ikke er levert. Dette følger av § 14-2 annet punktum. Bestemmelsen er en kodifisering av tidligere forvaltningspraksis.