Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

14-3.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010). Særskilt beløpsgrense for registrering av omsetning som gjelder rett til å overvære idrettsarrangementer
  • Lov 27.05.2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) og Innst. 231 L (2015-2016)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Meldeplikt for avgiftspliktige virksomheter med oppføring mv. av bygg for egen regning (§ 10 fjerde og femte ledd), offentlige institusjoner (§ 11 annet og tredje ledd) og sameie eller annet fellesforetak (§ 12 fjerde ledd). Meldeplikt også ved opphør
  • Ot.prp. nr. 61 (2006–2007) og Innst. O. nr. 80 (2006–2007). Presisering av lovtekst
  • Ot.prp. nr. 31 (2007–2008) og Innst. O. nr. 46 (2007–2008). Redaksjonell endring