14-4.1 Forarbeider

  • Lov 20.12.2019 nr. 98: Prop. 1 LS (2019-2020) (i kraft fra den tid Kongen bestemmer)
  • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)
  • Lov 27.05. 2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning og Innst. 231 L (2015-2016)