Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 11.12.2009 nr. 129: Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. og Innst. 4 L (2009–2010)

 • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)

 • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010)

 • Lov 18.12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015-2016)

 • Lov 27. mai 2016 nr. 14: Prop. 38 L (20015-2016) Lov om skatteforvaltning

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 28 (1992–93) og Innst. O nr. 50. Hjemmel for revisor- eller regnskapsførerbekreftelse for levering av omsetningsoppgave ved særlige forhold. Lovendringen trådte aldri i kraft

 • Ot.prp. nr. 1 (1998–99) og Innst. O. nr. 16 (1998–99). Redaksjonell endring som følge av ny regnskapslov

 • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen og Innst. O. nr. 130 (2000–2001)

 • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Forannevnte lovendring om revisor- eller regnskapsførerbekreftelse for levering av omsetningsoppgave ved særlige forhold opphevet