15-10.5 § 15-10 fjerde ledd – Dokumentasjon ved forenklet registreringsordning

Paragrafens fjerde ledd var ny i forbindelse med innføring av forenklet registreringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet, se M-14-4. Ved lovendring 20. desember 2022 ble bestemmelsen endret til å omfatte alle typer fjernleverbare tjenester. Endringen trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2023. Bestemmelsen ble ved lovendring 23. juni 2020 endret til også å omfatte tilbydere i forenklet registreringsordning som leverer varer med lav verdi etter § 3-1 annet ledd, se M-3-1.3. Endringen trådte i kraft med umiddelbar virkning.

Transaksjonsoversikt Det følger av bestemmelsen at den utenlandske tilbyderen skal føre en oversikt over transaksjoner som gjelder salg av fjernleverbare tjenester og varer med lav verdi til norske privatpersoner og andre mottakere i merverdiavgiftsområdet som ikke er næringsdrivende eller tilhører offentlig sektor. Transaksjonsoversikten skal være tilstrekkelig detaljert til at skattekontoret kan fastslå at merverdiavgiftsberegningen i mva-meldingen er korrekt. En tilsvarende transaksjonsoversikt følger av EUs merverdiavgiftsdirektiv. Selv om utenlandsk tilbyder ikke har bokføringsplikt etter norske regler og heller ikke har plikt til å utstede salgsdokument, har de likevel adgang til det. Utenlandsk tilbyder kan anføre merverdiavgiftsbeløp i salgsdokument og opplyse at vederlaget omfatter merverdiavgift, se M-15-11.3. Transaksjonsoversikten skal være elektronisk tilgjengelig innen tre uker etter at skattekontoret har anmodet om det. Oppbevaringstiden for transaksjonsoversikten ble fra 1. januar 2015 redusert fra ti til fem år fra utgangen av det året transaksjonene ble gjennomførte.

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift med nærmere regulering av hva transaksjonsoversikten skal inneholde, jf. FMVA § 15-10-1. Innholdet i transaksjonsoversikten er ulik for tilbydere av fjernleverbare tjenester (§ 15-10-1 første ledd) og tilbydere av varer med lav verdi (§ 15-10-1 annet ledd).

Tilbyder av fjernleverbare tjenester skal føre en oversikt over transaksjoner som omfattes av § 3-30. Oversikten skal minst inneholde opplysninger om kundens navn og bostedsadresse, leveringsdato, valuta, vederlaget inklusive merverdiavgift i norske kroner og merverdiavgiftsbeløpet. I tillegg skal det være oppgitt dokumentasjonshenvisning.

Tilbyder av varer med lav verdi, jf. § 3-1 annet ledd, skal føre en oversikt over transaksjoner. Oversikten skal minst inneholde følgende opplysninger:

 1. beskrivelse av varene
 2. antall varer som er levert
 3. dato for levering av varene
 4. merverdiavgiftspliktig beløp med angivelse av anvendt valuta
 5. enhver etterfølgende forhøyelse eller nedsettelse av merverdiavgiftspliktig beløp
 6. anvendt merverdiavgiftssats
 7. skyldig merverdiavgiftbeløp med angivelse av anvendt valuta og metode for omregning fra utenlandsk valuta etter § 1-3-8 og § 11-2-2
 8. dato og beløp for mottatte betalinger
 9. eventuelle a-konto beløp mottatt i forkant av levering av varene
 10. fakturaopplysninger, dersom faktura er utstedt
 11. informasjon om stedet der transport av varen til kunden begynner og slutter
 12. informasjon om vareretur inkl. merverdiavgiftspliktig beløp. Retur av varer må dokumenteres.
 13. forsendelsesnummer eller transaksjonsnummer