15-11.1 Forarbeider og forskrifter

15-11.1.1 Forarbeider

  • [Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)]

  • [Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)]

  • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste), Prop. 66 L (2012–2013) Tillegg til Prop. 141 L og Innst. 218 L (2012–2013)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer mv. og Innst. O. XVIII (1969–70)

  • Ot.prp. nr. 48 (1977–78) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer mv. og Innst. O. nr. 49 (1977–78)

  • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 56 (1978–79)

15-11.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 15-11-1 til 15-11-3