Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-9.1 Forarbeider og forskrifter

15-9.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

  • Lov 27. mai 2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Innst. O. XVIII (1969–70) Første ledd annet punktum oppheves og erstattes med et nytt annet punktum

  • Ot.prp. nr. 1 (1998–99) og Innst. O. nr. 16 (1998–99) Redaksjonell endring som følge av ny regnskapslov

  • Ot.prp. nr. 46 (2003–2004), Innst. O. nr. 107 (2003–2004) og Besl. O. nr. 4 (2004–2005) Om lov om bokføring (bokføringsloven)

15-9.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 15-9-1

  • Forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften), fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i bokføringsloven §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13b og 16