15-9.2 Generelt om § 15-9

Det fremgår av §§  15-9 og 15-10, jf. FMVA § 15-10, at avgiftsregnskapet skal føres etter gjeldende bokføringsregler og de alminnelige prinsipper for bokføringen som følger av bokføringsloven.

En fullstendig gjennomgang av dette regelverket faller utenfor rammene for fremstillingen her. I det følgende omtales noen sentrale periodiseringsprinsipper, herunder regelverket knyttet til periodisering av merverdiavgift.

Hovedregelen for avgiftsperiodisering er at merverdiavgiften skal oppgis i mva-meldingen for den termin dokumentasjonen er utstedt, jf. § 15-9 første ledd. Tidspunktet for avgiftsperiodiseringen fremkommer indirekte av bestemmelsene i bokføringsforskriften, hvor det er krav om at salgsdokumentet skal angi dokumentasjonsdato, jf. § 5-1-1 første ledd nr. 1. Hva som skal anses som dokumentasjonsdato er nærmere definert i forskriftens § 5-1-1 annet ledd, jf. § 5-1-3 tredje og fjerde ledd. I bokføringsforskriften §§ 5-2-2 til 5-2-6 gis det nærmere bestemmelser om tidspunktet for utstedelse av salgsdokument.