2-1.6 Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner gjelder en særskilt registreringsgrense på 140 000 kroner, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd annet punktum. Denne beløpsgrensen vil gjelde for idrettslag, korps, kor, humanitære og kristelige organisasjoner o.l. På den annen side er bl.a. yrkes-, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier og borettslag ikke omfattet av denne grensen. Student- og elevorganisasjoner som arbeider på linje med yrkesorganisasjoner faller også utenfor begrepet veldedige og allmennyttige institusjoner

Kirkelig fellesråd og menighetsråd anses ikke som veldedig og allmennyttig institusjon og organisasjon etter merverdiavgiftsloven, og beløpsgrensen for registrering er 50 000 kroner.

For at en organisasjon skal kunne betraktes som en allmennyttig organisasjon bør det legges vekt på at den arbeider for å ivareta mer allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser. Aksjespareforeningen i Norge er ikke ansett som allmennyttig organisasjon da den i stor grad fremstår som en interesseorganisasjon som skal ivareta medlemmenes økonomiske og faglige fellesinteresser.

Det er videre av betydning at organisasjonen er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker (Av 4/97 av 30. april 1997). I tråd med dette er det etablert en fast praksis for at sammenslutninger med en snever medlemskrets, og sammenslutninger hvor virksomheten kommer en sterkt avgrenset gruppe til gode, ikke kan anses som veldedig/allmennyttig organisasjon i relasjon til § 2-1 første ledd annet punktum. Dette er kommet til uttrykk blant annet i Skattedirektoratets brev av 20. november 2001 til et fylkesskattekontor. Det var reist spørsmål om en nemnd, som på mange måter fungerte nærmest som et historielag, kunne anses for å være omfattet av merverdiavgiftslovens begrep «veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner». Blant annet under henvisning til at nemndas medlemmer kun bestod av oppnevnte personer, ble nemnda ikke ansett som en veldedig/allmennyttig organisasjon.

Registreringsgrensen skal vurderes i forhold til den samlede virksomheten i organisasjonen med alle undergrupper, da denne i utgangspunktet utgjør ett avgiftssubjekt. For det tilfelle at organisasjonen ønsker registrering av undergrupper, se omtale under kap. 2-2.3.