2-2.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Nytt fjerde ledd om avgiftsplikten for sameier og andre fellesforetak
  • Ot.prp. nr. 82 (1992-93) og Innst. O. nr. 107 (1992-93). Presisering av bestemmelsen i tredje ledd om samarbeidende selskaper