2-3.4 § 2-3 annet ledd – Frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom

Denne bestemmelsen gir rett til frivillig registrering av bortforpaktere (utleiere) av landbrukseiendom og utleiere av jordbruksarealer uten bygninger.

Hensikten med frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom og utleie av jordbruksareal, er å sikre retten til fradrag for inngående merverdiavgift i det tidsrom eiendommen er bortforpaktet eller utleid, slik at en unngår kumulative avgiftseffekter på forpakterens hånd i form av økt forpaktningsavgift eller økt leievederlag.

Virksomheter som ikke allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som ønsker å bli frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg, må søke skattekontoret om å bli registrert, jf. § 14-1. Virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan velge om de vil oppnå frivillig registrering gjennom søknad til skattekontoret eller ved å behandle leieforholdet som merverdiavgiftspliktig, se § 2-3 tredje ledd i kap. 2-3.5.

Vilkårene for registrering følger direkte av loven. Landbrukseiendommen som skal registreres må ikke være mindre enn fem dekar (5 000 kvadratmeter). Om den enkelte eiendom skal anses som landbrukseiendom må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Et sentralt moment i denne vurderingen er hva eiendommen er avsatt til i arealdelen av kommuneplanen. Eiendommen bør da etter plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 5 være avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområdet samt reindrift (LNFR)-områder. Dette er arealer som i det vesentlige skal være ubebygd, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift. Videre har det stor betydning hvordan landbruksmyndighetene forholder seg til eiendommen. Det vil også ha betydning hva slags virksomhet eiendommen skal benyttes til og formålet med denne virksomheten.

Frivillig registrering kan skje selv om omsetning og uttak ikke overstiger beløpsgrensen på 50 000 kroner i § 2-1 første ledd.

Den frivillige registreringen omfatter all landbrukseiendom som bortforpaktes og alt jordbruksareal som leies ut, jf. merverdiavgiftsforskriften § 2-3-3. Det er derfor ikke anledning til å velge å holde deler av arealet utenfor den frivillige registreringen.

Driftsbygning Eventuell utleie av driftsbygning som leies ut som ledd i bortforpaktning av landbrukseiendom vil omfattes av bortforpakters frivillige registrering av landbrukseiendom. Det vil således i disse tilfellene ikke være nødvendig å foreta en separat frivillig registrering av utleier av driftsbygningen etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd.

Samdrift Når det gjelder samdrift i landbruksforhold, har Skattedirektoratet uttalt at dersom samdriften er organisert som et ansvarlig selskap, vil driftsbygningen som utgangspunkt ikke anses som utleieobjekt for bonden, jf. F 18. mai 2012. Unntak fra dette utgangspunktet kan tenkes der det er etablert mer tydelige utleieavtaler med stipulert leievederlag med avanse for utleier og særskilt bruksregulering av den aktuelle bygningen, og i så fall kan frivillig registrering av utleier av driftsbygningen etter § 2-3 første ledd likevel være aktuell.

Boligformål Skattedirektoratet har i en uttalelse til et fylkesskattekontor 8. september 2004 lagt til grunn at utleie av bygninger til boligformål ikke omfattes av ordningen. Dette innebærer at utleie av for eksempel kårbolig ikke gir rett til frivillig registrering, og at en forholdsmessig andel av en forpaktningsavtale som gjelder våningshus skal holdes utenfor registreringen.

Registreringen omfatter ikke utleie av en landbrukseiendom til for eksempel en entreprenørvirksomhet som skal benytte eiendommen til lager. Slik utleie må eventuelt vurderes etter § 2-3 første ledd om frivillig registrering av utleier av bygg og anlegg.

Driftsløsøre Utleie av driftsløsøre vil ikke være omfattet av bestemmelsen i § 2-3 annet ledd. Slik utleie som nevnt vil anses som ordinær avgiftspliktig omsetning (utleie av varer) etter § 3-1 første ledd.