2-3.7 § 2-3 femte ledd – Frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

Private utbyggere Bestemmelsen i § 2-3 femte ledd gir rett til frivillig registrering for private utbyggere av vann- og avløpsanlegg i privat regi. Den frivillige registreringen er en refusjonsordning som gjennomføres ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret og innsending av mva-meldinger. Det er ikke stilt krav om omsetning for slik frivillig registrering.

Utbygger av vann- og avløpsanlegg kan etter søknad til skattekontoret bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Det ordinære avgiftsregelverket gir ulik avgiftskostnad ved privat og kommunal utbygging av vann- og avløpsanlegg. Ved privat utbygging og oppgradering av anlegg er merverdiavgiften en del av kostnaden fordi det ikke foreligger fradragsrett for denne. Etter at anlegget er ferdigstilt, blir det vanligvis overført til kommunen som heller ikke oppnår fradrag for merverdiavgift som private utbyggere har betalt. Dersom kommunen derimot anskaffer vann- og kloakkanlegget selv, foreligger det fradragsrett for inngående avgift fordi anlegget er til bruk i kommunens avgiftspliktige virksomhet.

For å oppnå en mer lik avgiftskostnad i disse tilfellene er det gitt adgang til frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg. Ordningen har eksistert siden 27. november 2000.

Den registrerte vil etter ordningen få tilbake merverdiavgift som gjelder opparbeiding av anlegget på de vilkårene som er fastsatt i § 2-3 femte ledd. Ordningen gjelder kun private utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg som etter ferdigstillelsen av anlegget umiddelbart overføres til avgiftssubjekt som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-1 for virksomhet i vann- eller avløpssektoren. Det er ikke satt som vilkår at overdragelsen skal skje uten vederlag. Det skal ikke beregnes utgående avgift av et eventuelt vederlag, jf. merverdiavgiftsforskriften § 2-3-5.

Tomteselskap Ordningen omfatter grupper av beboere, bygdelag mv. som i privat regi går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg på dugnadsbasis eller liknende. Også tilfeller der utbyggerne er organisert som tomteselskap vil være omfattet av ordningen, forutsatt at vilkårene ellers er oppfylt.

Siden adgangen til frivillig registrering omfatter utbyggere som ikke driver næringsvirksomhet, må for eksempel sameier etter sameieloven og bygdelag organisert som foreninger kunne registreres.

Andre private utbyggere av slike anlegg omfattes ikke av ordningen når utbyggingen foretas som en del av næringsvirksomhet. Entreprenører og private eiendomsutviklere mv. som i næring fører opp slike anlegg, er altså ikke omfattet av ordningen. Et eksempel på dette er Skattedirektoratets vedtak av 19. oktober 2015 om å nekte frivillig registrering for en næringsdrivende som ved utviklingen av et 60mål stort tomteområde hadde holdt oppføringen av vann- og avløpsanlegget utenfor prosjektregnskapet. Det var satt som vilkår for byggetillatelsen at virksomheten bygde ut det eksisterende vann- og avløpsanlegget, og at det skulle overdras vederlagsfritt til kommunen. Skattedirektoratet la til grunn at utbyggeren var en profesjonell aktør som drev næringsvirksomhet med omsetning av leiligheter og boliger på det aktuelle tomteområdet, og at utbyggingen av vann- og avløpsanlegget skjedde som en naturlig del av denne næringsvirksomheten slik at vilkårene for frivillig registrering etter § 2-3 femte ledd ikke var oppfylte. Justering på overtakers hånd kan være aktuelt i disse tilfellene, se omtale i kap. 9-3.2.

Det er i en konkret sak lagt til grunn at det ikke kan innvilges frivillig registrering etter § 2-3 femte ledd for et sameie som etter overdragelse til en kommune fremdeles har ansvaret for drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegget. Kommunen skulle kun stå som formell eier av anlegget uten ansvar for kostnadene ved driften. Det var videre opplyst at inntektene ved driften skulle tilfalle sameiet. Da omsetningen i sameiet ikke ville overstige 50 000 kroner, kunne sameiet heller ikke ordinært registreres etter § 2-1 første ledd.

Dersom det i motsetning til saken ovenfor inngås en avtale mellom sameiet og kommunen om at det er sistnevnte som skal stå både som formell eier og som fakturautsteder til sameierne for avgiftspliktige vann- og avløpstjenester, vil sameiet anses for å ha oppført anlegget i privat regi utenfor næring. Sameiet kan følgelig i et slikt tilfelle søke om frivillig registrering som utbygger av vann- og avløpsanlegg etter § 2-3 femte ledd.

Det er også reist spørsmål om utbyggere utenfor næring som etter oppføring overdrar anlegget til et nystiftet aksjeselskap, med de private utbyggerne som aksjonærer, kan frivillig registreres etter § 2-3 femte ledd. Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er noen subjektavgrensning på overtakersiden, jf. bestemmelsens annet punktum som angir overtaker som «noen som er registrert etter § 2-1 for virksomhet i vann- eller avløpssektoren». Hvis det på overtakersiden er et nystartet selskap, vil det i mange tilfeller først få omsetning etter at utbyggingen har skjedd. Følgelig vil det ikke være registrert i Merverdiavgiftsregisteret på det tidspunktet utbyggers søknad om frivillig registrering behandles. Det er i praksis lagt til grunn at den enheten som skal overta anlegget ikke trenger å være registrert, men at det er tilstrekkelig at virksomheten blir registreringspliktig som følge av at vedkommende anlegg skal benyttes i avgiftspliktig virksomhet med omsetning.

Fradragsrett Det foreligger fradragsrett for varer og tjenester til bruk ved utbyggingen av vann- og avløpsanlegget. Fradragsretten omfatter både direkte oppføringskostnader for anlegget og indirekte kostnader til for eksempel arkitekt, konsulent og kopiering, jf. KMVA 6067 av 5. desember 2007. For varer og tjenester som blir anskaffet til felles bruk til både vann- og avløpsanlegget og annen bruk som ikke gir fradragsrett, for eksempel tomt eller veganlegg, må det foretas fordeling etter § 8-2. De alminnelige justeringsreglene etter lovens kap. 9 gjelder også for frivillig registrerte utbyggere av vann- og avløpsanlegg, se kap. 9-2.3.

Søknad Frivillig registrering etter ordningen forutsetter søknad fra utbyggeren, jf. skatteforvaltningsloven § 8-13 første ledd. Med søknaden skal det følge kopi av avtalen med kommunen/selskapet om overtagelse av anlegget, jf. § 2-3 femte ledd annet punktum.

Det er ikke fastsatt særregler om minste registreringstid for frivillig registrert utbygger. Virksomhetene kan derfor slettes i Merverdiavgiftsregisteret etter § 14-3 første ledd så snart kostnadene er fradragsført og anlegget er overført til avgiftssubjekt som driver virksomhet i vann- og avløpssektoren.

Dokumentasjon Det er videre gitt en dokumentasjonsbestemmelse i merverdiavgiftsforskriften § 2-3-6 for frivillig registrerte utbyggere av vann- og avløpsanlegg om at anlegg som omfattes av registreringen skal holdes atskilt i regnskapet.