2-4.1 Forarbeider og forskrifter

2-4.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 18 (1976–77) og Innst. O. nr. 34. Tidspunkt for registrering. Adgang til forhåndsregistrering lovfestes. Forskriftshjemmel for adgang til forhåndsregistrering
  • Ot.prp. nr. 21 (2001–2002). Omtale av praksisomlegging for blant annet hva slags anskaffelser som kan danne grunnlag for forhåndsregistrering

2-4.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 2-4-1