22-2.2 § 22-2 første ledd

Etter bestemmelsens første ledd gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Loven trådte i kraft 1. januar 2010.