23.10.1 Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)
  • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004-2005). § 9 tredje punktum endres. § 9 nytt fjerde punktum gis bestemmelser om utbetaling når krav tas med i oppgaven for en senere periode
  • Lov 27.05. 2016 nr. 14: Som følge av ny skatteforvaltningslov og endringer i skattebetalingsloven fra 1. januar 2017, ble det gjort en rekke endringer i kompensasjonsloven. Se Prop. 38 L (2015-2016), særlig side 345 (alle lovendringene i kompensasjonsloven) og side 376 (lovspeil kompensasjonsloven – skatteforvaltningsloven). Kompensasjonsloven § 9 var en av de bestemmelsene hvor det ble gjort endringer. Skattebetalingsloven § 10-60 femte ledd videreførte § 9 første og fjerde punktum