23.10.2 Krav på kompensasjon

Innlevering av krav på utbetaling av merverdiavgiftskompensasjon avviker fra hva som ellers gjelder for skattemeldinger for merverdiavgift på den måten at det ikke er adgang til å fremme nye kompensasjonskrav på en tidligere periode. Når innleveringsfristen for en periode, eksempelvis 1. periode 2023, er utløpt 10. april 2023, kan det ikke sendes inn krav på en ny kompensasjonsmelding for denne perioden, jf. § 9 første punktum. Dette er fulgt opp ved at det etter 10. april 2023 ikke er tilgjengelig noen melding for 1. periode å innsende krav på. Såkalt korreksjonsmelding for merverdiavgiftskompensasjon kan kun brukes dersom det opprinnelig er krevet for mye kompensasjon for en periode, og subjektet skal betale tilbake til staten.

Den merverdiavgiften som eksempelvis er fakturert et kompensasjonssubjekt i 1. periode, men som det har glemt å ta med på meldingen for denne periode, kan imidlertid, med de begrensninger som følger av foreldelsesfristene i § 10, tas med på en senere periode. Uteglemt krav som eksempelvis er bokført i regnskapet på 1. periode 2023 kan derfor tas med på 2. periode 2023. Dvs. innen innleveringsfristen for denne perioden som er 10. juni 2023. For andre subjekter enn etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a er det tilstrekkelig å ta med kravet på 6. periode 2024, som har innleveringsfrist 10. februar 2025. Dette er beskrevet i § 9 annet punktum.