23.17.1 Forarbeider og forskrifter

23.17.1.1 Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) Om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)
  • Lov 21.06.2017 nr. 80 med virkning fra 1. januar 2017: Innst. 400 L (2016-2017). Nytt andre ledd i § 16, tidligere andre ledd blir nytt tredje ledd. Det blir innført et unntak fra plikten til å justere kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §§ 4 og 5
  • Lov 22.06.2018 nr. 62 med virkning fra 1. januar 2017: Prop. 86 LS (2017-2018). Nytt andre punktum i § 16 andre ledd som presiserer at overdragerens rett og plikt til justering etter første ledd overtas uendret av den overtakende kompensasjonsberettigede virksomheten

23.17.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. Se § 6.