23.3.1 Forarbeider og forskrifter

23.3.1.1 Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)
  • Ot.prp. nr. 29 (2005–2006) og Innst. O. nr. 19 (2005–2006). Ny lovhenvisning i § 2 første ledd bokstav d pga. ny barnehagelov
  • Ot.prp. nr. 31 (2007–2008) og Innst. O. nr. 46 (2007–2008). Nytt annet ledd i § 2. Det presiseres at loven ikke gjelder for privatpraktiserende allmennleger og privatpraktiserende fysioterapeuter
  • Lov 24.06.2011 nr. 30: Prop. 91 LS (2010–2011) og Innst. 424 L (2010–2011). Ny ordlyd pga. ny helse- og omsorgstjenestelov (ingen realitetsendring)
  • Lov 20.12.2016 nr. 112: Prop. 1 LS (2016-2017). Lovteknisk opprydning ved at tidligere bestemmelse i § 2 annet ledd om privatpraktiserende allmennleger og fysioterapeuter flyttes opp til § 2 første ledd bokstav c hvor den innholdsmessig hører hjemme, samtidig som borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven tas inn i § 2 andre ledd. Ny bokstav f i § 2 første ledd som inntar internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever samt tilføyelse som følge av det i § 4 annet ledd nr. 3 nytt annet punktum
  • Lov 21.06.2017 nr. 80 med virkning fra 1. januar 2017: Innst. 400 L (2016-2017). Ny bokstav g i § 2 første ledd. Kompensasjonsordningen blir utvidet til å også omfatte opplæringen av elever uten rett til videregående opplæring ved frittstående skoler

23.3.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. Se § 7a om borettslag og eierseksjonssameier.