23.4.2 Hva som kompenseres

Fra Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 2. mars 2004:

Etter kompensasjonsloven § 3 ytes det kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. De vanlige begrensningene i fradragsretten som følger av merverdiavgiftsloven gjelder også for de kompensasjonsberettigede, se nærmere kompensasjonsloven § 4. Departementet antar at det også ytes kompensasjon for merverdiavgift ved innførsel av varer og tjenester innbetalt ved snudd avregning.

Uttak

Etter loven § 3 ytes det kompensasjon for merverdiavgift ved anskaffelser av varer og tjenester. Det ytes derfor ingen kompensasjon til en kommunal virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 11 første ledd [nå § 2-1], når denne må beregne avgift ved uttak til andre subjekter enn de som er nevnt i kompensasjonsloven § 2.

Kommunale virksomheter som er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven § 11 første ledd [nå § 2-1], leverer varer og tjenester til bl.a. ikke-registrerte virksomheter i kommunen uten å kreve vederlag, for eksempel vannverket som leverer vann til skolen. § 11 første ledd [nå § 2-1]-virksomheter kan også drive delt virksomhet slik at det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift ved uttak når varer og tjenester tas ut fra den avgiftspliktige del av virksomheten til den øvrige virksomheten. [Etter lovendring av 29. juni 2007 nr. 45, i kraft fra 1. januar 2008, gjelder det ikke lenger uttaksplikt for tjenester som tas ut til formål innenfor den samlede virksomheten, jf. § 3-22 første ledd.] I disse tilfellene skal det beregnes avgift etter reglene i merverdiavgiftsloven § 14 [nå §§ 3-21 og 3-22] om uttak. Dersom nevnte vannverk i stedet krever vederlag med merverdiavgift av kommunen, vil kommunen få kompensasjon for denne avgiften dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Etter departementets syn bør det kompensasjonsmessig ikke ha noen betydning i slike tilfeller om det kreves vederlag eller ikke, m.a.o. vil også uttaksmerverdiavgift være kompensasjonsberettiget ved omhandlede uttak til bruk for subjekter som nevnt i kompensasjonsloven § 2. Ellers er uttaksmerverdiavgift ikke kompensasjonsberettiget.

Kommunale virksomheter som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd [nå §§ 3-1 og 3-28], skal ikke betale avgift ved uttak til eget bruk av varer og tjenester. Slike virksomheter skal kun betale avgift ved omsetning og uttak til «andre», inklusive forannevnte kommunale § 11 første ledd [nå § 2-1]-virksomheter. Det som er nevnt ovenfor vedrørende uttak fra en første ledd-virksomhet vil kompensasjonsmessig også gjelde ved uttak fra en annet ledd-virksomhet.

[Etter merverdiavgiftsloven § 3-22 er det ikke lenger uttaksplikt for tjenester innenfor den samlede virksomhet.]

Bestemmelsen innebærer at det er uten betydning om merverdiavgiften blir pådratt ved kjøp fra registrerte næringsdrivende eller ved innførsel. Uttrykket «næringsdrivende» skal ikke forstås bokstavelig, men omfatter også kjøp fra andre som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det vil eksempelvis bety at merverdiavgift påløpt ved kjøp fra offentlig eide aksjeselskaper eller kommunale virksomheter kan kompenseres.