23.5.7 Begrensningen etter § 4 annet ledd nr. 5 – betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling

Bestemmelsen tilsvarer reguleringen i merverdiavgiftsloven § 8-8 så langt den passer. Vi viser til omtalen under kapittel 8-8.