23.7.2 § 6 første ledd – Beløpsgrensen

Etter bestemmelsen kan det ikke fremsettes krav om kompensasjon før merverdiavgiftskostnadene i et kalenderår utgjør minst 20.000 kroner. Bestemmelsen skal forstås bokstavelig, dvs. som en årlig beløpsmessig grense for at en virksomhet skal kunne omfattes av kompensasjonsordningen. Dersom en virksomhet eksempelvis pådrar seg merverdiavgiftskostnader på 19 000 kroner det første året og 21 000 kroner det andre året, innebærer ikke det at den i år to kan sende inn kompensasjonsmelding på til sammen 40 000 kroner fordi minstebeløpet på 20 000 kroner ble overskredet det året. Hvert år skal ses for seg. Ut fra administrative hensyn ville man ikke ha de aller minste virksomhetene inn under kompensasjonsordningen, samtidig som konkurransevridningene mellom de offentlige virksomhetene og disse ble antatt å være av lite omfang.