Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst 431 L (2010–2011)
 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
 • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. XVIII (1969–70). Nye regler om avgiftsplikt ved kommisjonshandel. Presisering av auksjonarius’ avgiftsplikt
 • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. nr. VII (1971–72). Avgiftsplikt på tjenester som gjelder formgivning og forslag til innredning og utforming av bygninger eller anlegg
 • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) og Innst. O. nr. 51 (1972–73). Avgiftsplikt ved «analyse, kontroll og prøving» av varer flyttet til annet ledd nr. 1. Uttrykket «markedsanalyse» og «meningsmåling» utgikk. Avgiftsplikt på «markedsføring» flyttet til annet ledd nr. 8. Avgiftsplikten på «formgivning og forslag til innredning og utforming av bygning eller anlegg» skilt ut som nytt annet ledd nr. 12. Ordet «bygning» ble endret til «bygg». Distrikts-, område- og byplanlegging faller utenfor annet ledd nr. 9. Spørsmål om frivillig registrering
 • Ot.prp. nr. 46 (1973–74) og Innst. O. nr. 36 (1973–74). Bortføring av spillvann og overvann avgiftspliktig tjeneste
 • Ot.prp. nr. 82 (1992–93) og Innst. O. nr. 107 (1992–93). Generell avgiftsplikt på tjenester som omsettes av televerket eller lignende virksomheter ved bruk av telekommunikasjon
 • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Merverdiavgiftsreformen 2001
 • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer og Innst. O. nr. 20 (2003–2004). Avgiftsplikt ved omsetning av persontransporttjenester mv. innføres
 • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004–2005). Avgiftsplikt for omsetning og formidling av rett til å overvære kinoforestillinger, kinematografers omsetning av kataloger, programmer mv. samt omsetning og utleie av retten til annen kinematografisk film enn reklamefilm
 • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006), Ot.meld. nr. 1 (2005–2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005–2006). Avgiftsplikt fra 1. september 2006 på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) begrenser avgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom til utleie i tilknytning til hotellvirksomhet og lignende virksomhet og utleie av fast eiendom til camping
 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007). Avgiftsplikt for omsetning av infrastrukturtjenester fra kommunale havner omfattet av lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.
 • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008). Avgiftsplikt på utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom i næring

§ 3-1 er endret med virkning fra 1. april 2020, og bestemmelsen er gitt et nytt annet ledd. Nåværende annet til fjerde ledd blir nytt tredje til nytt femte ledd. Ny § 3-1 annet ledd bestemmer at det skal beregnes merverdiavgift ved levering av varer med lav verdi som innføres til andre mottakere enn næringsdrivende og offentlig virksomhet i merverdiavgiftsområdet. Dette gjelder likevel ikke næringsmidler, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel eller varer som ilegges særavgifter. Endringen har sammenheng med fjerning av 350-kronersgrensen for vareimport. Denne endringen er nærmere omtalt under kapittel 14 II.