Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-10.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. (2007–2008) Innføring av unntak for omsetning fra statlige enheter til andre deler av staten