Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-11.1 Forarbeider og forskrifter

3-11.1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
 • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)
 • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010)
 • Lov 07.12.2012 nr. 78: Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013 og Innst. 4 L (2012–2013)
 • Lov 20.06.2014: Prop. 94 LS (2013-2014) Endringer i skatte, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 261 L (2013-2014)
 • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres
 • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) og Innst. O. nr. 130 (2000–2001). Unntak for rett til bruk av lokaler til idrettsaktiviteter
 • Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og Innst. O. nr. 27 (2002–2003). Unntak for utleie av båtplasser
 • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004–2005). Avgiftsplikt på infrastrukturtjenester knyttet til lufthavner og jernbane
 • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006), Ot.prp. nr. 26 (2005–2006) og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Avgiftsplikt på romutleie i hotellvirksomhet mv.
 • Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) og Innst. O. nr. 65 (2005–2006). Avgiftsplikten på romutleie i hotellvirksomhet mv. avklares nærmere, avgiftsplikt på utleie av fritidseiendom i tilknytning til slik virksomhet og hotellers mv. utleie av møtelokaler
 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007). Avgiftsplikt på infrastrukturtjenester i kommunale havner
 • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008) Avgiftsplikt på næringsmessig utleie av fritidseiendommer

3-11.1.2 Forskrifter

 • FMVA § 3-11-1