3-11.4 § 3-11 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsens tredje ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om at omsetningen av rett til jakt og fiske likevel skal være unntatt merverdiavgiftsloven, herunder fastsette vilkår for unntaket. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA § 3-11-1 om at omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger ikke skal omfattes av loven. Se nærmere omtale i M-3-11.3.8 ovenfor.